RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про журнал

ISSN 2522-9761 (Online)

ISSN 2522-9753 (Print)

Засновником журналу є Інститут геологічних наук НАН України.

Матеріали друкуються українською, англійською, російською мовами.

Періодичність - 1 раз на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 15103-3675Р від 30.04.2009 р.

Галузь та проблематика

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології.

Містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України. Охоплює широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Процес рецензування

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України практикує сліпе рецензування (рецензент і автор статті не мають інформації один про одного).

Періодичність публікації

"Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України" видається з періодичністю 1 раз на рік.

Політика журналу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії Геологічного журналу
Етичні зобов’язання рецензентів
Етичні зобов’язання авторів