RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Є.І. Гоник

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Особливості формування фітомаси вугільного пласта n8 шахти № 4 «Великомостівська» Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними
Є.І. Гоник
Анотація

Дослідження дисперсної органічної речовини вугілля пласта n8 шахти № 4 «Великомостівська» Львівського-Волинського басейну методом паліноориктоценозів виконані уперше. Визначено склад дисперсної органіки, систематичний склад міоспор, виділено різні типи паліноориктоценозів та визначені особливості їх розподілу в розрізі пласта. Встановлено склад палеорослинності і визначено фази формування фітомаси палеоторфовища вугільного пласта n8.

Ключові слова
паліноориктоценоз; дисперсна органічна речовина; спори; Львівсько-Волинський басейн
Повний текст
Посилання
  1. Іваніна А.В. Новий підхід до вивчення палінологічних решток древніх осадочних товщ // Геологогеофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. – Львів: УкрДГРІ, 1997–1998. – С. 129–135.
  2. ваніна А., Гоник Є. Умови формування вугільного пласта n8 шахти № 1 Нововолинська Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2010. – Вип. 24. – С. 171–182.
  3. Іваніна А.В., Шульга В.Ф. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну // Геол. журн. – 1996. – № 3–4. – С. 108–114.
  4. Иванина А.В., Шульга В.Ф. Фациально-палинологическое изучение угленосных отложений (на примере Львовско-Волынского бассейна) // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 2005. – Т. 80, вып. 5. – С. 36–42.
  5. Иносова К.И., Крузина А.Х., Шварцман Е.Г. Атлас микроспор и пыльцы верхнего карбона и нижней перми Донецкого бассейна. – М.: Недра, 1976. – 176 с.
  6. Крузина А.Х., Узиюк В.И., Шварцман Е.Г. Палинолого-петрографические исследования для детального расчленения и корреляции угольных пластов Донбасса // Сов. геология. – 1984. – № 12. – С. 53–62.
  7. Ровнина Л.В. Рассеяное нерастворимое органическое вещество или кероген // Методические аспекты палинологии. – М.: Недра, 1987. – С. 185–194.
  8. Смит А.Х.В. Условия формирования каменноугольных торфяников // Реконструкция климатов по ископаемым углям. – М.: Мир, 1968. – С. 52–61.