RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Зразок статті

Зразок

ДО УВАГИ АВТОРІВ

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України » є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, геології нафти і газу, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології.

Редакція журналу приймає до розгляду оригінальні статті, огляди, наукові повідомлення, що висвітлюють як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, охоплюють широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу. Також розглядаються матеріали, що висвітлюють питання наукознавства, історії геологічної науки, діяльності окремих наукових шкіл, інформаційні повідомлення про ювілейні, пам’ятні та визначні події наукового життя, персоналії тощо.

Посилання для он-лайн реєстрації статей

Статті друкуються українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Рукопис статті (формат doc або docx) та окремо файли рисунків чи фотографій (формати JPEG, TIFF, Excel, з високою роздільною здатністю) надсилаються в електронному вигляді. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок 11 pt з інтервалом 1,5 (разом з таблицями, списком літератури / references, анотаціями). Кількість ілюстрацій – не більше 4.

Окремо додаються: 1) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса); 2) супровідні листи від організацій, де працюють автори.

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

СТРУКТУРА СТАТТІ:

  1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання означеної проблеми і на які спирається автор;
  3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);
  5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  6. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

При підтвердженні позитивного рішення на публікацію статті, автор має оформити та надіслати згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

Автори відповідають за достовірність інформації в матеріалах, наданих до друку.