RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.П. Сюмар

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Геолого-літологічні особливості верхньофранської соленосної формації девону Дніпровсько-Донецької западини
Н.П. Сюмар
Анотація

За результатами попередніх досліджень та обробки нових даних буріння традиційними методами та з використанням сучасних підходів (геоінформаційних технологій, просторово-статистичного аналізу) установлено особливості поширення верхньофранської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини. Побудовано цифрові карти структурних поверхонь, проаналізовано отримані результати на ступінь достовірності та виконано кореляцію між глибиною залягання та товщиною верхньофранської соленосної формації.

Ключові слова
cоленосна формація; геоінформаційні технології; солянокупольні структури
Повний текст
Посилання
 1. Арсирий Ю. А. Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины / [Арсирий Ю. А., Билык А. А. и др.]. — Киев: УкрНИГРИ, 1984. — 190 с.
 2. Гавриш В. К. Влияние глубинных разломов и тектонических зон на распространение девонских солей в Днепровско-Донецком рифтогене / Гавриш В. К., Черненко Ю. А. — Геол. Журн. — 2001. — №4. — C. 60–68.
 3. Гребенніков С. Є. Моделювання будови осадових басейнів в середовищі ArcView / Гребенніков С. Є., Лобасов О. П. / Мінер. ресурси України. — 2003. — №4. — С. 37–43.
 4. Жарков М. А. Палеозойские соленосные формации мира / Жарков М. А. — М.: Недра, 1973. — 392 с.
 5. Куцыба А. М. Некоторые новые данные о строении Исачковского соляного купола / Куцыба А. М. — Геол. журн., 1937. — №4. — Вып. 1. — С. 162–163.
 6. Лобасов О. П. Побудова та аналіз літологічної моделі нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини засобами ГІС. // Лобасов О. П., Сюмар Н. П., Шехунова С. Б. / Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. — К., 2010. — Вип. 3. — С. 294–305.
 7. Лукин А. Е . Литогеодинамические факторы нефтегазонакопления в авлакогенных бассейнах / Лукин А. Е. — К.: Наук. думка, 1997. — 224 с.
 8. Петриченко О. И. К условиям формирования девонской соли Днепровско-Донецкой впадины // Петриченко О. И., Сливко Е. П., Шайдецкая В. С. / Перспективы поиской ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 110–123.
 9. Структурно-тектонічна карта Дніпровсько-Донецької западини / [Ред. Дворянин Є. С.]. — 1 : 200 000. — Київ: Держкомгеології України, Держнафтогазпром України, ДГП «Укргеофізика». — 1996.
 10. Схематична палеоструктурно-геологічна карта Дніпровсько-Донецького рифтогенна докам’яновугільних відкладів від підошви середньодевонського структурно-сейсмічного комплексу / [Ред. Гавриш В. К., Євдощук М. І.]. — 1 : 200 000 — Київ: Інститут геологічних наук, Міністерство екології та природних ресурсів, Український державний геологорозвідувальний інститут. — 1998.
 11. Типы галогенных формаций Украины и Молдавии, их минерагения и прогноз оценки / Інститут «ВСЕГЕИ»; рук. темы Кореневский С. М. — №44485. — Ленинград, 1982. — Кн. 1–2.
 12. Хоменко В. А. Девон Днепровско-Донецкой впадины / Хоменко В. А. — Киев: Наук. думка, 1986. — 114 с.
 13. Хрущов Д. П. Галогенные формации девона / Хрущов Д. П. // Прогноз месторождений полезных ископаемых. — Киев: Наук. думка, 1974. — С. 75–85.
 14. Шехунова С. Б. Структурно-текстурні особливості кам’яної солі франської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини / Шехунова С. Б. — Геол. Журн., 2005. — №4. — C. 58–64.
 15. Шехунова С. Б. Галотектокінез в кам’яній солі франської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини (за літологічними даними) / Шехунова С. Б. // Тектоніка і стратиграфія. — 2005. — №34. — C. 68–80.