RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Т.В. Свівальнєва

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Особливості геологічної будови та рудоносність Злобицького родовища ільменіту
Т.В. Свівальнєва
Анотація

Досліджено геологічну будову та рудоносність Злобицького розсипного родовища ільменіту. Встановлено умови утворення родовища та з’ясовано джерела зносу розсипоутворюючого матеріалу. Побудовано палеогеографічну схему району середньої течії палео-Ірші.

Ключові слова
Злобицьке родовище; геологічна будова; ільменіт
Повний текст
Посилання
  1. Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР (з елементами літофацій) масштабу 1 : 2 500 000 / Відп. ред. В. Г. Бондарчук. — Вид-во АН УРСР, К.: 1960. — С. 60.
  2. Галецкий Л. С. Титанові руди України / Галецкий Л. С., Ремезова О. О. // Геолог України. — 2007. — №3. — С. 51–61.
  3. Бондарчук В. Г. Геологічна будова Української РСР / Бондарчук В. Г. — К.: Рад. школа, 1963. — 375 с.
  4. Комлєв О. О. Басейнові історико-динамічні геоморфосистеми як прогнозно-пошукові одиниці на осадові корисні копалини Українського щита і суміжних западин / Комлєв О. О., Ремезова О. О., Філоненко Ю. М. // Тези доп. І Міжнар. конф., Київ 17–20 жовт. 2007 р. — К., 2007. — С. 27–29.
  5. Ремезова О. О. Розсипні родовища Житомирщини як основна мінерально-сировинна база пігментної промисловості України / Ремезова О. О., Свівальнєва Т. В. // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання: Матеріали Третьої всеукр. наук.-краєзнавчої конф., смт Володарськ-Волинський, 9 грудня 2010 р. смт Володарськ-Волинський, 2010. С. 114–127.
  6. Свивальнева Т. В. Геолого-структурные условия формирования Злобичского россыпного месторождения ильменита / Свивальнева Т. В. // Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу. Тези наук. міжн. конф. — К., 2011. — С. 48.
  7. Цымбал С. Н. Минералогия титано-циркониевых россыпей Украины. / Цымбал С. Н., Полканов Ю. А. — Киев: Наук. думка, 1975. — 248 с.
  8. Хрущов Д. П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений / Хрущов Д. П., Лобасов А. П. // Геол. журн. — 2006. — №2–3. — С. 90–102.
  9. Хрущов Д. П. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формаций. / Хрущов Д. П., Лобасов А. П., Гейченко М. В. и др. // Мінер. ресурси України. — 2010. — №4. — С. 39–44.
  10. Хрущов Д. П. Цифровые структурно-литологические модели как информационно-аналитическая основа для принятия решений по эксплуатации и охране минеральных ресурсов и геологической среды /Хрущов Д. П., Лобасов А. П., Ремезова Е. А. и др. // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: V Міжнар. наук.-практ. конф. м. Алушта, 7–11 верес. 2009 р. — Харків: Райдер, 2009. — Т. 2. — С. 60–65.