RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Г.В. Клюшина

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Седиментаційні умови формування палеоценових відкладів шельфу та континентального схилу Чорного моря
Г.В. Клюшина
Анотація

Викладено результати комплексного вивчення кернового матеріалу зі свердловин, пробурених в акваторії Чорного моря. За аналізом речовинного складу палеоценових відкладів відтворено седиментаційні умови формування осадків та охарактеризовано білокам'янський і качинський етапи розвитку палеоценового басейну (датський, зеландський і танетський час).

Ключові слова
Чорне море; шельф; континентальний схил; палеоцен; седиментація
Повний текст
Посилання
 1. Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР (з елементами літофацій). — М-б 1 : 2 500 000 / Уклад. Д. Є. Айзенверг, Н. М. Баранова, М. Н. Веклич та ін.; за керів. В. Г. Бондарчука. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — 78 арк.
 2. Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / Укр. нафтогаз. акад. — Львів, 1998. — Т. 6: Південний нафтогазоносний регіон. — 225 с.
 3. Атлас текстур и структур осадочных горных пород. — М.: Госгеолтехиздат, 1962. — Ч. 1: Обломочные и глинистые породы. — 578 с.; — М.: Недра, 1969. — Ч. 2.: Карбонатные породы. — 700 с.
 4. Бондаренко В. Г. Мезо-кайнозойские отложения северо-западного шельфа Черного и Азовского морей по данным поисково-разведочного бурения / В. Г. Бондаренко // Геология и разведка нефт. и газ. месторождений: Реф. информ. — М., 1980. — С. 17–27.
 5. Геологическая история Черного моря по результатам глубоководного бурения. — М.: Наука, 1980. — 212 c.
 6. Геология шельфа УССР. Литология / под ред. Е. Ф. Шнюкова. — Киев: Наук. думка, 1985. — 189 с.
 7. Геология шельфа УССР. Стратиграфия / отв. ред. Ю. В. Тесленко. — Киев: Наук. думка, 1984. — 184 с.
 8. Геология шельфа УССР. Тектоника / под ред. Е. Ф. Шнюкова. — Киев: Наук. думка, 1987. — 178 с.
 9. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії / П. Ф. Гожик, І. Д. Багрій, З. Я. Войцицький та ін. — К.: Логос, 2010. — 419 с.
 10. Гожик П. Ф. Особливості седиментогенезу в Чорноморській западині в кайнозої / П. Ф. Гожик, О. Ю. Митропольський, Н. В. Маслун, Н. Н. Цихоцька // Геология и полезные ископаемые Черного моря. — Киев, 1999. — С. 278–284.
 11. Краева Е. А. Стратиграфия и палеография палеогена северо-западной части шельфа Черного моря по данным исследования фораминифер и нанопланктона / Е. А. Краева, С. А. Люльева // Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1985. — С. 110–122.
 12. Маслун Н. В. Біолітостратиграфічна будова підняття Олімпійське – складова геологічної моделі Крайового уступу північно-західного шельфу Чорного моря / Н. В. Маслун, М. М. Іванік, А. В. Шумник та ін. // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. — К., 2007. — С. 206–210.
 13. Нижнекайнозойские отложения Крымского континентального склона Черного моря (результаты 37 рейса НИС «Академик Вернадский») / Н. В. Маслун, Ю. И. Иноземцев, Ю. Ю. Оровецкий — Киев, 1989. — 36 с. — (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 89-13).
 14. Плотнікова Л. Ф. Стратиграфія крейдово-палеоценових відкладів та особливості геологічного розвитку західної частини північно-західного шельфу Чорного моря / Л. Ф. Плотнікова, Н. В. Маслун, М. М. Іванік та ін. // Геол. журн. — 2003. — №2. — С. 27–38.
 15. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // П. Ф. Гожик, Н. В. Маслун, Л. Ф. Плотнікова та ін. — К., 2006. — 171 с.
 16. Туголесов Д. А. Геологическая история Черноморской впадины в кайнозое / Д. А. Туголесов, А. С. Горшков, Л. Б. Мейснер и др. // Изучение геологической истории и процессов современного осадкообразования Черного и Балтийского морей. — Киев: Наук. думка, 1984. — Ч. 1. — С. 30–39.
 17. Чекунов А. В. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба / А. В. Чекунов, А. А. Веселов, А. И. Гилькман. — Киев: Наук. думка, 1976. — 162 с.