RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.В. Тюлєнєва, І.О. Сучков

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Зміна потужностей донних відкладів голоцену на північно-західному шельфі Чорного моря
Н.В. Тюлєнєва, І.О. Сучков
Анотація

Наведено дані про потужності голоценових донних відкладів (давньо- і новочорноморський час), а також розраховані швидкості седиментації для розглянутих часових інтервалів в межах височин і депресій північно-західного шельфу Чорного моря. Охарактеризовано виявлені закономірності в розподілі та накопиченні відкладів на основі вивчення геоморфології шельфу та історії геологічного розвитку.

Ключові слова
потужності голоценових відкладів; темп седиментації; палеогеографія; північно-західний шельф Чорного моря
Повний текст
Посилання
 1. Геология шельфа УССР. Литология /[Е. Ф. Шнюков, В. И. Мельник, Ю. И. Иноземцев и др.]; Гл. ред. Шнюков Е. Ф. — К: Наукова думка, 1985. — 190 с.
 2. Зенкович В. П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — Т. 2. — 215.
 3. Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов. — М.: Наука, 1962. — 156 с.
 4. Ионин А. С., Медведев В. С., Павлидис Ю. А. Шельф: рельеф, осадки и их формирование. — М. : Мысль, 1987. — 190 с.
 5. Ищенко Л. В. Динамика наносов верхней части шельфа на взморье Днестровского лимана [сборник статей ; отв. ред. Е. Н. Невесский, О. К. Леонтьев] // Геоморфология и литология береговой зоны морей и других крупных водоемов. — М. : Наука, 1971. — С. 148–154.
 6. Моргунов Ю. Г. Куприн П. Н., Лимонов А. Ф. Тектоника платформенного чехла северо-западной части Черного моря // Вестн. Моск. ун-та. — 1976. — №3. — С. 18–29. — (Серия геология).
 7. Невесский Е.Н., Невесская Л.А. К вопросу о строении и истории формирования толщ прибрежных морских отложений // Труды Ин-та геологии АН Эст. ССР. – 1961. – Т. 8. – С. 118–125.
 8. Пазюк Л. І., Ричковська Н. І. Про мінералогічний склад та генезис пісків центральної частини Одеської банки на Чорному морі // Геологія узбережжя і дна Чорного та Азовського морів у межах УРСР. — К., 1972. — Вип. 5. — С. 43–51.
 9. Радзівілл А. Я., Половка С. Г. Вплив тектоно-магматичних і структурно-геоморфологічних факторів на сучасне рельєфоутворення шельфу і північно-західної частини Чорного моря та формування родовищ корисних копалин // Геологічний журнал. — 2002. — №2. — С. 42–48.
 10. Сибирченко М. Г., Карпов В. А., Иванов В. Г. Отчет по изучению литологического состава донных отложений шельфа Черного моря с целью составления геолого-литологической карты в пределах листов L-36-XX, XXV, XXVI, XXXI, XXXII, L-35XXX. Морская геологосъемочная геологопоисковая партия. — Одесса, 1983.
 11. Моргунов Ю. Г., Калинин А. В., Куприн П. Н. Тектоника и история развития северо-западного шельфа Черного моря. — М. : Наука, 1981 — 243 с.
 12. Тюленева Н. В. Условия формирования донных отложений на северо-западном шельфе Черного моря в бугазское время (ранний голоцен) // Геология и полезные ископаемые Мирового океана — 2010. — №4 (22). — С. 65–74.
 13. Федоров П. В. Стратиграфия четвертичных отложений Крымско-Кавказского побережья и некоторые вопросы истории Черного моря. — М., 1963. — 160 с. — (Труды Геологического института; вып. 88).
 14. Федорончук Н. А., Сучков И. А., Тюленева Н. В. Основные черты современного осадконакопления в районе острова Змеиный // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. — 2010. — Вип. 3. — С. 204–211.
 15. Фесюнов О. Е . Геоэкология северо-западного шельфа Черного моря. — Одесса : АстроПринт, 2000. — 100 с.
 16. Фесюнов О. Е . Донные ландшафты северо-западного шельфа Черного моря. — Природа. — 1996, №2, С. 71 — 76.