RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Я.М. Тузяк

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Роль літолого-фаціальних і біостратиграфічних критеріїв у модернізації й деталізації чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
Я.М. Тузяк
Анотація

Показано роль літолого-фаціальних і біостратиграфічних критеріїв в удосконаленні чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. Введенням детального літолого-фаціального районування і зональної шкали за форамініферами переглянуті й уточнені обсяг, положення, поширення і проведення меж літостратиграфічних підрозділів (доповнена мікропалеонтологічна характеристика, деталізований літологічний опис, уточнені межі проведення й значення потужностей виділених літостратонів, обґрунтований вік і стратиграфічне положення в ЗСШ калінінської, каштанівської світ та єлизаветовської товщі). Вперше для структурно-фаціальних районів нижньої крейди Рівнинного Криму виділені структурно-фаціальні зони з характерними типами розрізів — теригенно-вулканогенно-карбонатний у Північнокримському структурно-фаціальному районі, теригенно-кременистий і теригенно-карбонатно-глинистий у Центральнокримському структурно-фаціальному районі. В основу виділення покладений комплекс ознак: повнота стратиграфічного розрізу, літологічний склад відкладів, вертикальна послідовність і просторове поширення окремих літостратонів, закономірності зміни їхніх потужностей, послідовність зміни біостратонів, час формування кожного типу розрізу (віковий обсяг — відносний геологічний вік, визначений за викопними організмами).

Ключові слова
Рівнинний Крим; нижня крейда; форамініфери; стратиграфічна схема; літолого-фаціальні критерії, біостратиграфічні критерії; структурно-фаціальний район; структурно-фаціальна зона; Загальна Стратиграфічна Шкала (ЗСШ)
Повний текст
Посилання
 1. Дысса Ф. М. О сеноманских и нижнемеловых отложениях Причерноморской впадины / Ф. М. Дысса // Сб. науч. трудов ДГУ и ИГН. — 1940. — 18. — Вып. 1. — С. 7–13.
 2. Геология шельфа УССР: Стратиграфия / [под ред. Е. Ф. Шнюкова.]. — К.: Наук. думка, 1984. — 184 с.
 3. Жижченко Б. П. Микропалеонтологические методы стратиграфических построений в нефтегазоносных областях. / Б. П. Жижченко. — М.: Недра, 1968. — 271 с.
 4. Лещух Р. Й. Нижня крейда заходу і півдня України. / Р. Й. Лещух — К.: Наук. думка, 1992. — 208 с.
 5. Маслакова Н. И. Микропалеонтология. / Н. И. Маслакова, Т. Н. Горбачик, А. С. Алексеев и др. — М.: Изд-во МГУ, 1995. — 256 с.
 6. Плотникова Л. Ф. Нижнемеловые фораминиферы платформенной Украины и Крыма / Л. Ф. Плотникова // Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне: сб. науч. трудов ИГН АН УССР. — К.: Наук. думка, 1975. — С. 47–68.
 7. Стратиграфический кодекс России. Издание третье. — СПб.: Издательство ВСЕГЕИ, 2006. — 96 с.
 8. Стратиграфическая схема меловых отложений Украины (объяснительная записка) / [Каптаренко-Черноусова О. К., Иванников А. В., Пермяков В. В., Липник Е. С., Плотникова Л. Ф., Воронова М. А.]. — К.: Наук. думка, 1969. — 25 с.
 9. Стратиграфическая схема нижнемеловых отложений северно-западных побережий Черного моря, шельфа Черного моря и Крыма // Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. — К., 1993.
 10. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / [Гожик П. Ф., Маслун Н. В., Плотнікова Л. Ф., Іванік М. М., Якушин Л. М., Іщенко І. І.]; відп. ред. акад. НАН України П. Ф. Гожик. — К.: Логос, 2006. — 171 с.
 11. Тузяк Я. М. До питання районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки та критерії виділення / Я. М. Тузяк // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. — 2012. — Вип. 26. — С. 162–175.
 12. Тузяк Я. М. Схема біостратиграфічного розчленування нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму за форамініферами / Я. М. Тузяк // Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти: матеріали міжнародної наук. конф. (30 вересня – 1 жовтня 2011 р.). — Львів, 2011. — С. 131–137.