RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Л.В. Генералова, О.В. Костюк

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкатоколірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат
Л.В. Генералова, О.В. Костюк
Анотація

Розглянуто особливості седиментаційних літодинамічних типів строкатоколірних горизонтів крейдово-еоценових флішоїдних товщ Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат. Вони представлені зеленими дистальними дрібнозернистими турбідитами з елементами цикліту А. Боума Тcde та червоними (гемі)пелагітами (і контуритами), які тонко- і лінзоподібно перешаровуються. Відмічено вплив літологічного та тектонічного контролю на локалізацію мідного зруденіння.

Ключові слова
Скибова структурно-фаціальна зона; Українські Карпати; текстури цикліту А. Боума; турбідити; пелагіти; контурити
Повний текст
Посилання
 1. Афанасьева И. М. Основные черты процессов литогенеза в породах карпатського флиша / И. М. Афанасьева // Геология Советских Карпат — 1984. — Вып. 36 — С. 11–19.
 2. Вялов О. С. Стратотипы меловых и палеогеновых отложений Украинских Карпат: моногр. / О. С. Вялов, С. П. Гавура, В. В. Даныш — К.: Наук. думка, 1988. — 204 с.
 3. Генералова Л. В. Структурні особливості Орівської та Сколівської скиб Скибової структурно-фаціальної зони в середній частині басейну р. Прут (Українські Карпати) / Л. В. Генералова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.геол. — 2010. — Вип. 24. — С. 102–108.
 4. Генералова Л. В. Структурні парагенезиси скиби Парашка Скибової структурно-фаціальної зони в басейні р. Топільничанка (середня течія р. Дністер, Українські Карпати) / Л. В. Генералова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. — 2011. — Вип. 25. — C. 35–45.
 5. Генералова Л. В. Особенности влияния поперечних разломов на локализацию оруденения медистых песчаников в Украинских Карпатах / Л. В. Генералова, А. В. Костюк // Геология поисков и разведки полезных ископаемых: материалы междунар. конф., М. 17–18 февр. 2011 г. — С. 22–23.
 6. Гнилко О. М. Палеоокеанографічні умови седиментації барем-альбських відкладів Українських Карпат та геодинамічна модель формування ранньокрейдових осадових басейнів регіону / О. М. Гнилко // Геологія і геохімія горючих копалин — 1999. — №3. — С. 6–18.
 7. Гнилко О. М. Про седиментаційні процеси формування флішових відкладів Українських Карпат / О. М. Гнилко // Регіональні проблеми літології: зб. наук. праць. ІГН України. — Вип. 3. — К., 2010. — С. 13–18.
 8. Карпатська нафтогазоносна провінція: конспект лекцій / В. В. Колодій, Г. Ю. Бойко; під заг. ред. Л. Е. Бойчевської. — Львів: Світ, 2004. — 390 с.
 9. Кеннет Дж. Морская геология / Дж. Кеннет // Избр.: в 6 т — М.: Мир, 1987. — Т. 1. — С. 384–397.
 10. Костюк О. В. Про формування сульфідів у мідистих відкладах Скибових Карпат / О. В. Костюк // Вісн. Львів ун-ту. Сер. геол. — 2004. — Вип. 18. — С. 154–164.
 11. Костюк О. В. До проблеми мідного зруденіння верхньокрейдово-палеогенових товщ Скибових Карпат / О. В. Костюк, Л. В. Генералова, М. І. Богданова // Геол.-мінерал. вісник. — 2008. — №1 (19). — С. 62–69.
 12. Кульчицкий Я. О. О возрасте ямненских песчаников: Восточные Карпаты / Я. О. Кульчицкий, К. Л. Хлопонин // Геология нефти. — 1957. — №9. — С. 31–35.
 13. Лінецька Л. В. Про склад гальки ямненських конгломератів північно - західної частини Скибової зони Радянських Карпат / Л. В. Лінецька // ДАН УРСР. — 1958. — №7 — С. 776–779.
 14. Мурдмаа И. О. Фации океанов: моногр. / И. О. Мурдмаа. — М.: Наука, 1987. — 304 с.
 15. Наркелюн Л. Ф. Медистые песчаники и сланцы мира: моногр. / Л. Ф. Наркелюн, В. С. Салихов, А. И. Трубачев — М.: Недра, 1983. — 414 с.
 16. Пилипчук А. С. Литологические особенности и распределение мощностей палеоценовых и эоценовых отложений Северного склона Украинских Карпат / А. С. Пилипчук, Л. М. Рейфман, Я. В. Савчик // Новые данные по геологии и нефтегазоносности — 1972. — вып. 6. — 180 с.
 17. Романовский С. И. Динамические режимы осадконакопления: моногр. / C. И. Романовский — Л.: Недра, 1985. — 263 с.
 18. Романовский С. И. Литодинамический анализ угленосных и турбидитных формаций. Методические рекомендации / С. И. Романовский, А. С. Тараканов, В. И. Бергер — ЛГУ. — Недра, 1990. — 116 с.
 19. Романовский С. И. Литогеодинамика осадочных бассейнов. (Осадочные бассейны России.): моногр. / С. И. Романовский. — СПб.: ВСЕГЕИ, 1996. — 44 с.
 20. Сеньковський Ю. М. До літології нижньоолігоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат / Ю. М. Сеньковський, І. І. Попп, М. І. Семесюк // Геологічний збірник. — 2007. — т19. — С. 127–135.
 21. Тектоника Украинских Карпат (Объяснительная записка к тектонической карте масштаба 1 : 200 000) / Буров В. С., Вишняков И. В., Глушко В. В., Круглов С. С. и др. — Киев: Наук. думка, 1986 г. — 156 с.
 22. Хмелевский В. А. О медной минерализации в яремчанском горизонте нижнего палеоцена Оровской скибы / В. А. Хмелевский, И. П. Мудрык, М. Д. Петруняк // Минералогия осадочных образований. — 1969. — Вып. 2. — С. 40–50.
 23. Bouma A. Sedimentology of some flych deposits. A graphie approach to facies interpretation: monogr. / A. Bouma — Amsterdam – New York: Elsevier publ. Comp.: — 1962. — 168 p.