RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Ю. Очаковський

Інститут геологічних наук НАН України

Ранньолігоценовий етап розвитку рослинного покриву півдня Східно-Європейської палеофлористичної провінції (за даними спорово-пилкового аналізу)
В.Ю. Очаковський
Анотація

Наведено дані про характер рослинності Північної України (Дніпровсько-Донецька западина, північно-західний схил Українського щиту, Донецька складчаста споруда) олігоценового часу на підставі спорово-пилкового аналізу. Проведено кореляцію олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з відповідними відкладами Воронезької антеклізи та Українського щита на підставі результатів споровопилкового аналізу. Виявлено відмінності у складі та характері описаних спорово-пилкових комплексів з олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької западини, Воронезької антеклізи та Українського щиту. Висловлено припущення про особливості формування Пасєківського (Воронезька антекліза, нижній олігоцен) та Шестеринецького спорово-пилкових комплексів (Український щит, олігоцен).

Ключові слова
Дніпровсько-Донецька западина; Воронезька антекліза; Українский щит; олігоцен; спори; пилок
Повний текст
Посилання
 1. Ахметьев Н.А., Беньямовский В.Н. Региональная (унифицированная) стратиграфическая схема морского палеогена юга Европейской России // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы, Отд. геол. – 2003. – Т. 78, вып. 5. – С. 40-51.
 2. Бланк М.Я., Зосимович В.Ю., Михелис А.А. О верхнеэоценовых и олигоценовых образованиях северо-восточной Украины // Геол. журн. – 1980. – Т. 40, № 4. – С. 25-33.
 3. Бурлак А.Ф., Давыдик К.И., Мурашко Л.И. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Беларуси // Літасфера. – 2005. – № 1. – С. 124-134.
 4. Горбаткина Т.Е., Иосифова Ю.И. Новые стратиграфические подразделения палеогена Воронежской антеклизы – воробьевская и пасековская свиты // Вестн. Воронеж. ун-та. Геология. – 2004. – № 2. – C. 28-44.
 5. Заклинская Е.Д. Описание некоторых видов пыльцы и спор, выделенных из третичных отложений пасековского карьера Воронежской области // Тр. Ин-та геол. наук АН СССР. Сер. геол. – 1953.– Вып.142, № 59. – C. 60-115.
 6. Запорожец Н.И. Палинология и фитопланктон нижнего олигоцена Северного Кавказа // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1993. – Т.1, № 3. – С. 128-136.
 7. Запорожец Н.И. Новые данные по фитостратиграфии эоцена и олигоцена Северных Ергеней (юг Русской платформы) // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1998. – Т. 6, № 3. – С. 56-73.
 8. Зосимович В.Ю. Поздний эоцен, олигоцен и миоцен Субпаратетиса: Автореф. ... д-ра геол.-минерал. наук. – Киев, 1992. – 62 c.
 9. Зосимович В.Ю. О стратиграфическом положении и возрасте шестеринецкой флоры // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. – К., 2008. – С. 192-198.
 10. Зосимович В.Ю., Ротман Р.Н. Змиевские слои юго-востока Припятского прогиба // Геол. журн. – 1976. – Т. 36, № 6. – С. 120–125.
 11. Кораллова В.В. Комплексы пыльцы и спор из палеогеновых отложений Причерноморской впадины и их значение для корреляции // Геология и рудоносность Юга Украины. – 1968. – Вып. 1. – С. 21-28.
 12. Кораллова В.В., Лейе Я.Б., Панова Л.А. Споровопыльцевые комплексы эоценовых и олигоценовых отложений Бахчисарайского района Крыма // Там же. – 1973. – Вып. 6. – С. 3-19.
 13. Маныкин С.С. Палеоген Белоруссии. — Минск: Наука и техника, 1973. – 260 с.
 14. Міхеліс А.А., Крузіна А.Х., Узіюк В.С. Палінологічні дослідження опорного розрізу палеоген-неогенових відкладів північно-західної окраїни Донбасу // Геол. журн. – 1970. – Т. 30, № 1. – С. 56-61.
 15. Очаковський В.Ю. Зміни екологічної структури рослинних угруповань на території Північної України протягом раннього олігоцену (за даними спорово-пилкового аналізу) // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 169-172.
 16. Очаковський В.Ю. Про спорово-пилковий комплекс олігоценових відкладів з розрізу Козача Гора (Харківська область) // Сучасні напрямки української геологічної науки. – К., 2006. – С. 243-248.
 17. Очаковський В.Ю. Кореляція олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької та Прип’ятської западин на основі даних спорово-пилкового аналізу // Палеонтологічн дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 2007. – С. 265-269.
 18. Панова Л.А. Распределение спор и пыльцы в палеогеновых отложениях Бахчисарайского стратотипического разреза // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – 1978. – Вып. 2. – C. 69-80.
 19. Піменова Н.В. Флора буровугільних покладів с. Шестеринців // Геол. журн. – 1941. – Т. 7, № 1. – С. 33-56.
 20. Ротман Р.Н. Спорово–пилковий склад бурого вугілля Шестеринецького родовища Дніпровського басейну УРСР // Доп. АН УРСР. – 1956. – № 6. – С. 577- 580.
 21. Ротман Р.Н. Про вік континентальних відкладів полтавської світи // Тр. Ін–ту геол. наук АН УРСР. Сер. Заг. геології. – 1962. – Вип. 1. – С.12-26.
 22. Рылова Т.Б. Позднеолигоценовые палинофлоры Беларуси // Літасфера. – 1996. – № 5. – с. 43-58.
 23. Стотланд А.Б. Микрофитофоссилии эоцена – среднего миоцена Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. – Киев, 1984. – 26 с.
 24. Стратиграфічний кодекс України. – К., 1997. – 40 с.
 25. Шпуль В.Г. Палиностратиграфия угленосной пасековской свиты олигоцена юго-восточного склона Воронежской антеклизы // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 172-177.
 26. Шпуль В.Г. Новые данные по фитостратиграфии эоцен-олигоцена юго-восточного склона Воронежской антеклизы // Вестн. Воронеж. ун-та. Геология. – 2005. – № 1. – C. 55-69.
 27. Шпуль В.Г. Эоцен-олигоценовые флоры Воронежской антеклизы по данным палинологических исследований // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. – К., 2007. – С. 255-260.
 28. Thomson P.W., Pfl ug H. Pollen und sporen des mitteleuropдischen tertiars // Palaeontographica. abt. B. – 1953. – Bd. 94. – 138 s.