RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Я.М. Тузяк

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму
Я.М. Тузяк
Анотація

Удосконалено чинну стратиграфічну схему нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму шляхом введення зональної шкали за форамініферами. Переглянуті й уточнені обсяг, положення, поширення і проведення меж літостратиграфічних підрозділів (доповнена мікропалеонтологічна характеристика, деталізований літологічний опис, уточнені межі проведення і значення потужностей виділених літостратонів, обґрунтований вік і стратиграфічне положення в Загальній Стратиграфічній Шкалі калінінської, каштанівської світ і єлизаветинської товщі). Вперше для структурно-фаціальних районів нижньої крейди Рівнинного Криму виділені структурно-фаціальні зони з характерними типами розрізів – теригенно-вулканогенно-карбонатний у Північнокримському структурно-фаціальному районі, теригенно-кременистий і теригенно-карбонатно-глинистий у Центральнокримському структурно-фаціальному районі. В основу виділення покладений комплекс ознак: повнота стратиграфічного розрізу, літологічний склад відкладів, вертикальна послідовність і просторове поширення окремих літостратонів, закономірності зміни їхніх потужностей, послідовність зміни біостратонів, час формування кожного типу розрізу (віковий обсяг – відносний геологічний вік, визначений за викопними організмами).

Ключові слова
Рівнинний Крим; нижня крейда; форамініфери; стратиграфічна схема; літостратони; біостратони; структурно-фаціальний район; структурно-фаціальна зона; Загальна Стратиграфічна Шкала
Повний текст
Посилання
 1. Богаец А.Т. Новые данные об альбских отложениях центральной и западной частей Равнинного Крыма // Геология и нефтегазоносность Причерноморской впадины: Сб. науч. трудов. – К., 1967. – С. 42-55.
 2. Богаец А.Т. Новые данные о неокомских и аптских отложениях центральной и западной части равнинного Крыма // Геол. сб. – 1973. – № 14. – С. 90-98.
 3. Волошина А.М. Нижнемеловые отложения Северо-Восточного Присивашья // Сб. Львов. геол. об-ва. – 1966. – №10. – С. 106-115.
 4. Волошина А.М. Два новых вида рода Pseudocyclammina (Foraminifera) из берриасских отложений Тамбовской скважины (Восточный Крым) // Докл. АН УССР. – 1976. – №4. – С. 295-298.
 5. Волошина А.М. Девять видов бентосных роталоидных фораминифер из среднего мела Равнинного Крыма // Палеонтол. сб. – 1976. – №13. – С. 21-26.
 6. Волошина А.М. Результаты бурения параметрических скважин в Равнинном Крыму // Новые данные о геологическом строении и нефтегазоносности юга УССР по материалам региональных геолого-геофизических работ: Сб. трудов УкрНИГРИ. – Львов, 1973. – С. 50-97.
 7. Волошина А.М. Мікрофауна та ярусний поділ верхньоюрських і нижньокрейдяних відкладів у двох свердловинах Східного Криму// Геологія, геофізика, хімія та біологія. – К., 1977. – № 3. – С. 195-198.
 8. Волошина А.М. Новые данные о возрасте нижнемеловых пород Тарханкутского полуострова (Крым) // Палеонтол. сб. – 1965. – №2, вып. 2. – С. 104-108.
 9. Волошина А.М. О находке сложно построенных литуолид (фораминиферы) в верхнеюрских– нижнемеловых отложениях Восточного Крыма // Там же. – 1974. – №10, вып. 1. – С. 11-17.
 10. Волошина А.М. Спроба зонального розчленування крейдових відкладів Керченського півострова за форамініферами // Доп. АН УРСР. – 1972. – Сер. Б. – №6. – С. 493-495.
 11. Геология шельфа УССР: Стратиграфия. – К.: Наук. думка, 1984. – 184 с.
 12. Дысса Ф.М. О сеноманских и нижнемеловых отложениях Причерноморской впадины // Сб. науч. трудов ДГУ и ИГН. – 1940. – Т. 18, вып. 1. – С. 7-13.
 13. Жижченко Б.П. Микропалеонтологические методы стратиграфических построений в нефтегазоносных областях. – М.: Недра, 1968. – 271 с.
 14. Лещух Р.Й. Нижня крейда заходу і півдня України – К.: Наук. думка, 1992. – 208 с.
 15. Микропалеонтология: Ученик. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1995. – 256 с.
 16. Орлова-Турчина Г.А. Споро-пыльцевые комплексы готерива и барема западной и центральной частей Равнинного Крыма // Палеонтол. сб. – 1966. – №3, Вып. 1. – С. 90-96.
 17. Плотникова Л.Ф. Детальное деление альбских отложений Крыма по фораминиферам // Новые данные по стратиграфии и фауне фанерозоя Украины: Сб. науч. трудов ИГН АН УССР. – К.: Наук. думка, 1982. – С. 135-138.
 18. Плотникова Л.Ф. К стратиграфии нижнемеловых отложений платформенной части Украины // Тектоника и стратиграфия. – 1987. – № 21. – С. 64-74.
 19. Плотникова Л.Ф. Мезозойские фораминиферы Украины, их изученность и перспективы исследований // Палеонтол. исследования на Украине: Сб. науч. трудов ИГН АН УССР. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 27-36.
 20. Плотникова Л.Ф. Нижнемеловые фораминиферы платформенной Украины и Крыма // Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне: Сб. науч. трудов ИГН АН УССР. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 47-68.
 21. Плотникова Л.Ф. Про новий рід Trochogaudryina родини Ataxophragmiidae (Foram.) // Доп. АН УРСР. – Сер. Б. – 1973. – № 9. – С. 815-818.
 22. Плотникова Л.Ф. Форамініфери пограничних альбських і сеноманських відкладів південної України // Викопна фауна і флора України: Зб. наук. пр. ІГН АН УРСР. – К.: Наук. думка, 1975. – Вип. 3. – С. 59-67.
 23. Плотнікова Л.Ф. Gaudryina – новий рід з родини Ataxophragmiidae // Доп. АН УРСР. – Сер. Б. – 1976. – № 2. – С. 115-117.
 24. Плотникова Л.Ф. Тритаксии и родственные им формы в меловых отложениях Крыма и Причорноморья // Палеонтол. сб. – № 16. – 1979. – С. 12-19.
 25. Проснякова Л.В. Виды рода Thalmanninella Sigal (Foraminifera) из верхнего альба и сеномана равнинного Крыма // Там же. – 1968. – № 5. – Вып. 1. – С. 18-24.
 26. Проснякова Л.В. О распространении Palorbitilina lenticularis (Blum.) в Западном Приченроморье // Там же. – 1976. – № 13. – С. 16-20.
 27. Проснякова Л.В. Орбитолины из нижнемеловых отложений Равнинного Крыма / Л.В. Проснякова // Там же. – 1967. – № 4. – Вып. 1. – С. 43-47.
 28. Стратиграфическая схема меловых отложений Украины (объяснительная записка) / Каптаренко-Черноусова О.К., Иванников А.В., Пермяков В.В и др. – К.: Наук. думка, 1969. – 25 с.
 29. Стратиграфическая схема нижнемеловых отложений северно-западных побережий Черного моря, шельфа Черного моря и Крыма // Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. – К., 1993.
 30. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф. та ін. – К.: Логос, 2006. – 171 с.
 31. Тузяк Я.М. Біостратиграфічний поділ аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. праць ІГН НАНУ. – К., 2009. – С. 150-158.
 32. Тузяк Я. Біостратиграфічний поділ готерив-баремських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами // Палеонтол. зб. – 2008. – № 40. – С. 47-61.