RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Ю.В. Вернигорова

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Літо- і біофаціальні особливості неогенових відкладів Керченського півострова
Ю.В. Вернигорова
Анотація

За результатами досліджень літо- і біофаціальних особливостей неогенових відкладів Керченського півострова розроблено нову (деталізовану) стратиграфічну схему. За єдністю літологічних ознак та біостратиграфічних характеристик одновікових неогенових відкладів різних районів Керченського півострова запропоновані нові місцеві стратиграфічні підрозділи (світи, верстви, товщі), наведено їх опис; актуалізовано структурно-фаціальне районування. При складанні даної схеми проведена переінтерпретація віку окремих стратиграфічних рівнів, уточнені стратиграфічні об’єми для деяких місцевих стратонів попередніх стратиграфічних схем, переглянуті їх стратиграфічний статус та відредаговані назви (згідно із Стратиграфічним кодексом України, 2012). За наявності характерного комплексу органічних решток у складі деяких місцевих стратонів виділені біостратиграфічні підрозділи – «верстви з фауною». За керівними видами різних палеонтологічних груп обґрунтовано вік виділених місцевих стратиграфічних підрозділів. Проведена кореляція цих стратонів з регіоярусами неогену Східного Паратетісу.

Ключові слова
світа; верстви; товща; структурно-фаціальна зона; стратиграфія; неоген; Керченській півострів; Східний Паратетис
Повний текст
Посилання
 1. Ананиашвили Г.Д. Территория Грузии и смежные с ней регионы в тарханское время / Г.Д. Ананиашвили. – Тбилиси: Мецниереба. – 1985. – 217 с.
 2. Андреева-Григорович А.С. Распределение цист динофлагеллат в майкопской толще Северного Ставрополья / А.С. Андреева-Григорович // Палеонтол. зб. – 1980. – № 17. – С. 74-79.
 3. Андрєєва-Григорович А.С. Обґрунтування нижньої границі неогенової системи Паратетіса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами / А.С. Андрєєва-Григорович // Геол. журн. – 2004. –№ 2. – С. 53-58.
 4. Андреева-Григорович А.С. Биостратиграфическое обоснование границы палеогена и неогена в Центральном и Восточном Паратетисе / А.С. Андреева-Григорович, А.Д. Грузман // Палеонтологічний збірник. – 1989. – № 6. – С. 91-95.
 5. Андрєєва-Григорович А.С. Нижня межа неогену Західного (Центрального) та Східного Паратетису / А.С. Андрєєва-Григорович, А.Д. Грузман // Палеонтологічний збірник. – №31. – 1996. – С. 67-66.
 6. Андрєєва-Григорович А.С. Про вік спіріалісових глин Керченського півострова (урочище Скеля) за даними форамініфер та нанопланктону / А.С. Андрєєва-Григорович, Савицкая Н.А., Трофимович Н.А., // Палеогеографічні дослідження та проблеми створення регіональних стратиграфічних шкал: зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ. – 1998. – С. 60-61
 7. Андрусов Н.И. Заметки о геологических исследованиях в окрестностях города Керчи /Н.И. Андрусов // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. – Одесcа. – 1883. – Т. 9. – вып. 1. – С. 1-15.
 8. Андрусов Н.И. Новые геологические исследования на Керченском полуострове, произведенные в 1888 г. / Н.И. Андрусов // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. – Одесса. – 1889. – Т. 14. – Вып. 2. – С. 59-130.
 9. Андрусов Н.И. Геотектоника Керченского полуострова / Н.И. Андрусов. – СПб.: Типография Императорской академии наук. – 1893. – 271 с.
 10. Андрусов Н.И. Избранные труды / Н.И. Андрусов. – Москва: Изд-во АН СССР. – 1961. – Т. 1. –712 с; Т.2. – 644 с.
 11. Анистратенко О.Ю. О проблеме систематического положения мэотических брюхоногих моллюсков «Skeneopsis planorbis» / О.Ю. Анистратенко, В.В. Анистратенко // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ. – 2009. – C. 351-353.
 12. Архангельский А.Д. Краткий очерк геологического строения и нефтяных месторождений Керченского полуострова / А.Д. Архангельский, А.А. Блохин, В.В. Меннер [и др.] // Тр. Глав. геол.-развед. упр. ВСНХ СССР. – М.; Л.: Геологическое издательство главного геолого-разведочного управления. – 1930. – Вып. 13. – 142 с.
 13. Барг И.М. Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины / И.М. Барг. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ. – 1993. – 196 с.
 14. Барг І.М. Про стратиграфічне положення спіріалісових глин Криму / І.М. Барг, А.С. Григорович, М.Ф. Носовський // Тектоніка і стратиграфія. – 1975. – № 7. – С. 62-65.
 15. Барг И.М. Арабатская свита Керченского полуострова / И.М. Барг, М.Ф. Носовский // Докл. АН Украины. Математика, естествознание, техн. науки. – 1993. – No 2. – С. 129-131.
 16. Барг И.М. Стратиграфия и геологическое развитие Равнинного Крыма и Керченского полуострова в миоценовую эпоху / И.М. Барг, Ю.Д. Степаняк. – Днепропетровск: Монолит. –2003. – 170 с.
 17. Белецкий С.В. Основные аспекты модернизации стратиграфической схемы неогеновых отложений Крымского полуострова. / С.В. Белецкий, О.А. Белокрыс // Геол. журн. – 2013. – № 3. – С. 80-100.
 18. Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР / Л.С. Белокрыс // Стратиграфия Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск. – 1976. –С. 3-21.
 19. Белокрыс Л.С. О возможности геологических датировок мшанковых рифов Керченского полуострова / Л.С. Белокрыс // Там же. – Днепропетровск – 1980а. – С. 9-14.
 20. Белокрыс Л.С. Основные вопросы детальной стратиграфии средне-верхнемиоценовых отложений юга УССР / Л.С. Белокрыс // Геол. журн. – 1980б. – Т. 40, – № 1. – С. 112-121.
 21. Белокрыс Л.С. Мэотические красные водоросли Крыма / Л.С. Белокрыс // Палеонтол. журн. – 1981. – № 2. – С. 117-125.
 22. Белокрыс Л.С. Палеобиоценологическое изучение плиоценовых моллюсков Эвксинского басейна / Л.С. Белокрыс // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск. – 1982. – С. 3-20.
 23. Білокрис О.О. До питання модернізації стратиграфічної схеми пліоценових відкладів Керченського півострова / О.О. Білокрис / Геологічне картування території України та підготовка до видання Держгеолкарти-200. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних геологічних досліджень в Україні: матеріали V наук.-вироб. наради геологів-зйомщиків України. – Київ. – 2010. – С. 21-24.
 24. Богданович А.К. Условия существования и изменение состава фораминифер и двустворчатых моллюсков в позднетарханское время на Керченском полуострове / А.К. Богданович, И.А. Гончарова // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1976. –Т. 51. – Вып. 2. – С. 155-156.
 25. Вейс О.Б. Миоценовые мшанки Северного Кавказа и Крыма /О.Б. Вейс // Тр. Палеонтол. ин-та. – Москва: Наука. – 1988. – Т. 232. – 102 с.
 26. Вернигорова Ю.В. Стратиграфия майкопских отложений (олігоцен – нижний миоцен) Керченского полуострова / Ю.В. Вернигорова, Т.С. Рябоконь, Н.Н. Обшарская [и др.] // Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя: матеріали Mіжнарод. наук. конф. – Киев. – 2013. – С. 32-33.
 27. Вернигорова Ю.В. Структурно-фациальное районирование неогеновых отложений Керченского полуострова / Ю.В. Вернигорова, Л.А. Фиколина, Н.М. Обшарская // Геол. журн. – 2012. – № 3. – С. 74-94.
 28. Веселов А.А. К вопросу о границе палеогена и неогена в Причерноморской впадине / А.А. Веселов, Е.Я. Краева, Н.А. Щекина // Докл. АН СССР. – 1969. – Т. 188. – № 4. – С. 881-884.
 29. Вискова Л.А. Tamanicella gen. nov. – новый род мшанок, слагающих позднемиоценовые биогермы мыса Панагия Таманского полуострова (Россия) / Л.А. Вискова, А.В. Коромыслова // Палеонтол. журн. – 2012. – № 1. – С. 30-42.
 30. Геология и нефтегазоносность Степного и Предгорного Крыма / ред. Г.Х. Дикенштейн. – М.: Гостоптехиздат, 1958. – 146 с.
 31. Геология СССР. Том 8. Крым. Часть 1. Геологическое описание. / отв. ред.. М.В.Муратов. – М.: Изд-во Недра, 1969. – 576 с.
 32. Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря) / отв. ред. Ю.В. Тесленко. – Киев: Наук. думка. – 1984. – 183 с.
 33. Гожик П.Ф. Пресноводные моллюски позднего кайнозоя юга Восточной Европы. Ч. 1. Надсемейство Unionidea / П.Ф. Гожик. – Киев: Ин-т геол. наук НАН Украины/ – 2006. – 280 с.
 34. Гончарова И.А. Двустворчатые моллюски тарханского и чокракского бассейнов / И.А. Гончарова // Тр. Палеонтол. ин-та. – Москва: Наука. – 1989. – Т. 234. – 200 с.
 35. Гончарова И.А., Ростовцева Ю.В. Развитие карбонатных органогенных построек в среднем-позднем миоцене Эвксино-Каспийского бассейна (Восточный Паратетис) / И.А. Гончарова, Ю.В. Ростовцева // Рифогенные формации и рифы в эволюции биосферы. – Mосква. – 2011. – С. 155-178.
 36. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Кримська серія : аркуш L-36-ХХІІІ (Джанкой) / Держ. геол. служба, Казенне під-во «Південекогеоцентр». – Пояснювальна записка. – Київ, 2007. – 83 с.
 37. Жижченко Б.П. Моллюски / Б.П. Жижченко // Атлас среднемиоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма (Тр. ВНИ- ИГаз). – Москва: Гостоптехиздат. – 1959. – С. 143-348..
 38. Карлов Н.Н. О возрасте и условиях образования мембранипоровых рифов Керченского полуострова / Н.Н. Карлов // Изв. АН СССР. Отд. матем. и естеств. наук. – 1937. – С. 1003-1036.
 39. Коваленко В.А. Комплекс пресноводных моллюсков и остракод Тюп-Джанкойских слоев Степного Крыма / В.А. Коваленко // Докл. АН Украины. Математика, естeствознание, технические науки. – № 6. – 1994. – С. 100-103.
 40. Коваленко В.А. Мэотические остракоды разреза Яныш-Такыльской мульды Керченского полуострова / В.А. Коваленко // Доп. НАН України. – 2001. – № 7. – С. 117-119.
 41. Коваленко В.А. Понтические остракоды разреза Яныш-Такыльской мульды Керченского полуострова. / В.А. Коваленко // Доп. НАН України. – 2007. – № 5. – С. 126-131.
 42. Коваленко В.А. Остракоды плиоценовых отложений Керченского полуострова / В.А. Коваленко // Доп. НАН України. – 2011. – № 12. – С. 98-104.
 43. Коваленко В.А. Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам / В.А. Коваленко, Ю.В. Вернигорова // Доп. НАН України. – 2014. – № 11. – С. 95-102.
 44. Колесников В.П. Сарматские молюски / В.П. Колесников // Палеонтология СССР. Т. 10. Ч. 2. – Ленинград: Академия наук СССР. – 1935. – 507 с.
 45. Коненкова И.Д. Об особенностях распределения фораминифер в тархан-чокракских отложениях урочища Малый Камышлак (Керченский полуостров) / И.Д. Коненкова // Докл. АН СССР. – 1984. – Т. 279. – № 6. – С. 1434-1436.
 46. Коненкова И.Д., Распределение фораминифер и наннопланктона в тархан-чокракских отложениях урочища Малый Камышлак (Керченский полуостров) / И.Д. Коненкова, Е.М. Богданович // Біосфери геологічного минулого України: Зб. наук. пр. Iнституту геологічних наук НАН України. – Київ. – 1994. – С. 95-96.
 47. Кораллова В.В. Споры и пыльца тарханского региояруса стратотипического района (миоцен, Крым) / В.В. Коралова // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск. – 1980. – С. 81-85.
 48. Крашенинников В.А. Фораминиферы / В.А. Крашенинников // Атлас среднемиоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма. (Тр. ВНИИГаз). – Москва: Гостоптехиздат. – 1959. –С. 15-109..
 49. Крашенинников В.А. Восточный Паратетис: тарханский и конкский региоярусы (стратиграфия, микропалеонтология, биономия, палеогеографические связи) / В.А. Крашенинников, И.А. Басов, Л.А. Головина. – Москва: Науч. мир. – 2003. – 194 с.
 50. Куліченко В.Г. Нові дані про вік моховаткових вапняків Керченського півострова / В.Г. Куліченко // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1971. – Вип. 3. – С. 214-215.
 51. Куліченко В.Г. До питання про вік моховаткових рифів Керченського півострова / В.Г. Куліченко // Геол. журн. – 1972. – Т. 32. – № 1. – С. 115-120.
 52. Куличенко В.Г. Микрофлористическая характеристика верхнемиоценовых отложений юга Украины / В.Г. Куличенко, А.П. Ольштынская // Геол. журн. – 1980. – Т. 40. – № 6. – С. 136-140.
 53. Люльєва С.А. Нове біостратиграфічне дослідження чокракських відкладів півдня України / С.А. Люльєва, З.М. Cатановська // Доп. АН України. Сер. геол. – 1991. – № 11. – С. 77-80.
 54. Маймин З.Л. Третичные отложения Крыма / З.Л. Маймин. – М; Л.: Гостоптехиздат, 1951. – 232 с.
 55. Майсурадзе Л.С. К палеобиономической истории позднего миоцена Черноморско-Каспийского бассейна / Л.С. Майсурадзе. – Тбилиси: Мецниереба. – 1980. – 107 с.
 56. Маслова И.В. Результаты спорово-пыльцевого анализа плиоценовых отложений Керченского полуострова / И.В. Маслова // Докл. АН СССР. – 1961. – Т. 137. – № 2. – С. 387-390.
 57. Мацуй В.М. Своеобразные конкреции позднего плиоцена Причерноморья / В.М. Мацуй, И.Г. Губанова, О.Д. Моськина // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1982. – № 12. – С. 22-26.
 58. Мерклин Р.Л. Новые данные о тарханском горизонте / Р.Л. Мерклин // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1940. – Вып. 4. – С. 153-156.
 59. Мерклин Р.Л. Пластинчатожаберные спириалисовых глин, их среда и жизнь / Р.Л. Мерклин // Тр. Палеонтол. ин-та. – М.; Л.: Изд-во Акад. Наук СССР. – 1950. – Т. 28. – 96 с.
 60. Минашвили Ц.Д. К биостратиграфии тархан-чокракских отложений Крымско-Кавказской области / Ц.Д. Минашвили, Г.Д. Ананиашвили // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ. – 2011. – С. 92-94.
 61. Молявко Г.І. До характеристики верхньотретинних відкладів степової частини Криму / Г.І. Молявко // Геол. журн. – 1951. – Т. 11. – Вип. 4. – С. 3-10.
 62. Молявко Г.І. Неоген півдня України / Г.І. Молявко. – Київ: Вид-во АН УРСР. – 1960. – 208 с.
 63. Муратов М.В. Палеогеография киммерийского века среднего плиоцена в области Черноморско-Каспийского бассейна / М.В. Муратов // Литология и полез. ископаемые. –1964. – № 4. – С. 3-20.
 64. Невесская Л.А. Об объеме, положении и стратиграфическом подразделении мэотического яруса / Л.А. Невесская. // Стратиграфия неогена Молдавии и юга Украины. – Кишинев. – 1969. – С. 13-25.
 65. Носовский М.Ф. Миоцен Керченского полуострова / М.Ф. Носовский // Доп. НАН України. – 1975. – № 5. – С. 125-129.
 66. Носовский М.Ф. Майкопские отложения зоны сочленения Равнинного Крыма и Керченского полуострова / М.Ф. Носовский // Геол. журн. – 1993. – № 6. – С. 88-96.
 67. Носовський М.Ф. Эквиваленты хроностратиграфических ярусов неогена Средиземноморья в миоцене и плиоцене Керченского полуострова / М.Ф. Носовский // Геология и разведка. – 1998. – № 5. – С. 29-34.
 68. Носовский М.Ф. Региональная стратиграфическая шкала майкопских отложений Равнинного Крыма / М.Ф. Носовский // Геол. журн. – 2003. – № 3. – С. 137-145.
 69. Носовский М.Ф. Стратиграфия миоценовых отложений Керченского полуострова / М.Ф. Носовский, И.М. Барг, И.Д. Коненкова // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – 1978. – Вып. 2. – С. 10-21.
 70. Носовский М.Ф. Об объеме тарханского яруса на юге СССР / М.Ф. Носовский, И.М. Барг, Л.С. Пишванова [и др.] // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. –Днепропетровск. – 1976. – С. 22-31.
 71. Ольштынская А.П. Зональная стратиграфия миоцена центральной части Восточного Паратетиса по диатомовым водорослям / А.П. Ольштынская // Геол. журн. – 1996. – № 3-4. – С. 88-92.
 72. Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200 000, складання та підготовка до видання Державної геологічної карти України масштабу 1:200 000: Інструкція / відп. виконавець В.Я. Веліканов. – Київ: Геолком України. – 1999. – 295 с.
 73. Осипов С.С. О конкском горизонте Северного Кавказа и Керченского полуострова / С.С. Осипов // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1927. – Т. 5 (3-4). – Нов. Сер. – Т. 35. – С. 371-376.
 74. Парамонова Н.П. Об объеме сарматского яруса / Н.П. Парамонова, Л.С. Белокрыс // Бюл. моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1972. – Т. 47. – Вып. 3. – С. 35-46.
 75. Певзнер М.А. Положение понта Восточного Паратетиса в магнитохронологической шкале / М.А. Певзнер, В.Н. Семененко, Э.А. Вангенгейм // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 2003. – Т. 11. – № 5. – С. 72-81.
 76. Портнягина Л.А. Палинология олигоценовых, миоценовых и плиоценовых отложений аватории Азовского моря и Керченского полуострова / Л.А. Портнягина // Палеонтол. сб. – 1980. – №17. – С. 83-87.
 77. Ростовцева Ю.В. Литостратиграфическое расчленение спириалисовых глин Керченского полустрова / Ю.В. Ростовцева / Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: матеріали XXXIV сес. Палеонтол. т-ва НАН України. – Київ. – 2012. – С. 93-94.
 78. Ростовцева Ю.В. Литолого-палеонтологическая характеристика верхнемиоценовых отложений Таманского полуострова (на примере разреза станицы Тамань) / Ю.В. Ростовцева, И.А. Гончарова // Вестн. МГУ. Сер 4. Геология. – 2006. – № 1. – С 15-26.
 79. Ростовцева Ю.В. Послойное описание верхнемиоцено- вых отложений разреза Яныш-Такыл (Керченский полуостров) / Ю.В. Ростовцева, И.А. Гончарова // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: матеріали ХХХІІІ сесіі Палеонтол. т-ва НАН України. – Київ. – 2011. – С. 108-109.
 80. Савенко Н.Г. Пограничні горизонти палеогену і неогену в Причорноморській западині / Н.Г. Савенко // Тектоника и стратиграфия. – 1973. – № 5. – С. 52-55.
 81. Семененко В.Н. Корреляция мио-плиоцена Восточного Партетиса и Тетиса / В.Н. Семененко // Междунар. геол. конгр. XXVI сес. Докл. совет. геологов. Палеонтология. Стратиграфия. Москва. – 1980. – С. 201-207.
 82. Семененко В.Н. Стратиграфическая корреляция верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса / В.Н. Семененко. – Киев: Наук. думка. – 1987. – 232 с.
 83. Семененко В.Н. Прямая корреляция неогена Восточного Паратетиса с Международной океанической шкалой по планктонным микрофоссилиям / В.Н. Семененко, А.С. Андреева-Григорович, Н.В. Маслун, С.А. Люльева // Геол. журн. – 2009. – № 4. – С. 9-27.
 84. Семененко В.Н. Опыт прямой корреляции мио-плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса / В.Н. Семененко, С.А. Люльева // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск. – 1978. – Вып. 2. – С. 95-105.
 85. Семененко В.Н. Проблемы прямой корреляции верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса / В.Н. Семененко, С.А. Люльева // Изв. АН СССР. Сер. геол. –1982. – № 9. – С. 61-71.
 86. Семененко В.Н. Глобальный маркер границы миоцена – плиоцена Ceratolithus acutus (наннопланктон) в Черноморском бассейне / В.Н. Семененко, С.А. Люльева // Геол. журн. – 2006. – № 2-3. – С. 150-159.
 87. Сиренко Е.А. К палинологической характеристике понтических отложений Восточного Паратетиса / Е.А. Сиренко // Геол. журн. – 2003. – № 4. – С. 54-58.
 88. Сопіна В.С. Спорово-пилкові комплекси середньоміоценових відкладів Керченського півострова / В.С. Сопіна // Укр. ботан. журн. – 1974. – Т. 31. – № 3. – С. 299-303.
 89. Стратиграфічний кодекс України / гол. ред. П.Ф. Гожик. – 2-е вид. – Київ. – 2012. – 66 с.
 90. Стратиграфия СССР. Неогеновая система / отв. ред. М.В. Муратов, Л.А. Невесская. – Москва: Недра. – 1986. –Т. 1. – 418 с.
 91. Стратиграфия СССР. Т. 12. Неоген СССР / отв. ред. А.Д. Архангельский. – Москва; Ленинград: Из-во АН СССР. – 1940. – 687 с.
 92. Стратиграфический словарь СССР / отв. ред. Б. Лихачев. – Москва: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр. – 1956. – 1284 с.
 93. Стратиграфический словарь СССР. Палеоген, неоген, четвертичная система / Министерство геологии СССР, Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. – Ленинград: Недра. – 1982. – 616 с.
 94. Стратиграфія УРСР. Т. 10. Неоген / відп. ред. В.Я. Дідковський, В.Г. Куліченко. – Київ: Наукова думка. – 1975. – 270 с.
 95. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения : графические приложения. – Киев. – 1993.
 96. Стратотипы ярусов неогена Средиземноморья / отв ред. Л.А. Невесская, Ф.Ф. Штайнингер. – Братислава. – 1975. – Т. 2. – 364 с.
 97. Сябряй С.В. История развития растительного покрова Украины в миоцене / С.В. Сябряй, Н.А. Щекина. – Киев: Наук. думка. – 1983. – 172 с.
 98. Трофимович Н.А. Форамініфери тарханських відкладів Азовського узбережжя (Скеля) / Н.А. Трофимович // Актуальні проблеми біостратиграфії фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ. – 1999. – С. 69-70.
 99. Чумаков И.С. Геохронология сармата Восточного Паратетиса / И.С. Чумаков, С.С. Ганзей, С.Л. Бызова [и др.] // Докл. АН СССР. – 1984. – Т. 276. – №5. – С. 1189-1193.
 100. Шнейдер Г.Ф. Остракоды / Г.Ф. Шнейдер // Атлас среднемиоценовой фауны Северного Кавказа и Крыма (Тр. ВНИ- ИГаз). – Москва: Гостоптехиздат. – 1959. – С. 107-140.
 101. Щекіна Н.А. Результати спорово-пилкового аналізу кімерійських відкладів Керченського півострова / Н.А. Щекіна // Укр. ботан. журн. – 1977. – Т. 34. – № 1. – С. 76-81.
 102. Щекина Н.А. История флоры и растительности юга европейской части СССР в позднем миоцене – раннем плиоцене / Н.А. Щекина. – Киев: Наукова думка. – 1979. – 200 с.
 103. Эберзин А.Г. Геологические исследования железорудных месторождений Керченского полуострова: (Материалы к стратиграфии плиоцена Керченского полуострова) / А.Г. Эберзин // Тр. Всесоюз. геол.-развед. об-ния НКТП СССР. – Москва. – 1933. – Вып. 325. – С. 129-167.
 104. Эберзин А.Г. О горизонте Congeria subhromboidea Andrus. в Кубанской области / А.Г. Эберзин // Докл. АН СССР. Новая cер. – 1938. – Т. 21. – № 8. – С. 412-415.
 105. Эберзин А.Г. О происхождении плиоценовых родов кардиид в Эвксинском бассейне / А.Г. Эберзин // Тр. Палеонтол. ин-та. – М.; Л.: Изд-во Акад. Наук СССР. – 1949. – Т. 20. – С. 209-232.