RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

К.А. Безручко

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, Україна

Зв’язок природної вологості пісковиків Донбасу з первинними умовами осадконакопичення
К.А. Безручко
Анотація

Одним з найважливіших геологічних чинників, що визначають властивості гірських порід, є умови осадконакопичення. З метою вивчення впливу умов осадконакопичення на природну вологість проведені дослідження кількісного вмісту вологи у пісковиках Донбасу кам’яновугільного віку різних літогенетичних типів − руслові пісковики (Р), пісковики підводних виносів річок (ПВР), пісковики підводних виносів річок з ознаками руслових (ПВР-Р), пісковики підводних виносів річок з ознаками прибережно-морських (ПВР-ПМ), прибережно-морські пісковики (ПМ).

Кількісний вміст вологи в гірських породах може бути охарактеризований абсолютною або відносною вологістю. Вологість, виражена по відношенню до маси абсолютно сухої породи, являє собою абсолютну вологість, що зазвичай назхивається показником вагової вологості або масової вологості. Відносна вологість є мірою заповнення пір вологою і визначається як відношення вмісту води в породі до об’єму порового простору.

Отримані результати досліджень дозволяють зробити такі висновки:
− природна вологість пісковиків пов’язана з первинними умовами їх осадконакопичення та зростає у міру поліпшення міри сортування і зменшення розміру матеріалу, що складає їх;
− природна вологість пісковиків зростає в ряду від руслових до пісковиків підводних выносов річок і прибережно-морським, що є одним з чинників, які визначають зниження викидонебезпечності пісковиків у цьому ж ряду;
− на природну вологість пісковиків, що вміщують високоматаморфізоване вугілля, первинні умови осадконакопичення менше впливають, чим на природну вологість пісковиків, які вміщують вугілля низьких стадій метаморфізму.

Ключові слова
вугленосні відклади; пісковики; природна вологість
Повний текст
Посилання
  1. Временное руководство по применению метода регионального прогноза выбросоопасности пород Донбасса по геолого-разведочным данным. – Днепропетровск: ИГТМ АН УССР, 1973. – 49 с.
  2. Геологические факторы выбросоопасности пород Донбасса / В.Е. Забигайло, А.З. Широков, И.С. Белый [и др.]. − К.: Наук.думка, 1974. − 272 с.
  3. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР: в 12-х тт. Под ред. И.А. Кузнецова. Угольные бассейны и месторождения юга Европейской части СССР. − М.: Госгеолтехиздат, 1963. − Т. 1. − 1209 с.
  4. Забигайло, В.Е. Выбросоопасность горных пород Донбасса / В.Е. Забигайло, В.В. Лукинов, А.З. Широков. − К.: Наукова думка, 1983. – 288 с.
  5. Страхов, Н.М. Основы теории литогенеза: в 2-х тт. / Н.М. Страхов. – М.: АН СССР, 1962. – Т. 2. – 574 с.