RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Я.В. Антіпович

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, Україна

Перетворення пористості карбонових пісковиків Донбасу
Я.В. Антіпович
Анотація

Паливно-енергетичний комплекс України потребує альтернативних енергетичних ресурсів, одним з яких є метан вугільних родовищ. Перспективним районом видобутку вугільного газу як енергетичної сировини є Донецький басейн. Для того, щоб оцінити можливість розробки Донбасу, як комплексного газовугільного родовища, необхідні додаткові дослідження колекторських властивостей порід. Отримані раніше вченими закономірності зміни об'ємної щільності та відкритої пористості порід басейну, є фундаментальними і лягають в основу подальших досліджень. У даній роботі особливу увагу було приділено дослідженню перетворень закритою пористості пісковиків. Для того, щоб простежити процес перетворення закритої пористості порід під дією змінюющихся умов був застосований мікроскопічний метод дослідження, за допомогою якого, при великих збільшеннях (від 100 до 1200 крат із застосуванням імерсійної рідини) були вивчені газорідинні включення в уламкових зернах мінералів. Оскільки, імовірно, дані включення являють собою частину закритою пористості запропоновано розділяти закриту пористість на цементну і мінералогічну. Мінералогічна закрита пористість, може служити як індикатор ступеня перетворення порід, а дослідження трансформацій газових включень в кварцових зернах пісковиків частково відповісти на питання про зміну газової складової порового простору порід зі збільшенням стадії катагенезу.

Ключові слова
катагенез; пісковик; газові включення; закрита пористість; кварцові зерна
Повний текст
Посилання
  1. Газообильность каменноугольных шахт СССР. Комплексное освоение газоносных угольных месторождений / [А. Т. Айруни, Р. А. Галазов, И. В. Сергеев, Н.В. Каледин, Л.М. Зенкович, В.А. Бобин, В.С. Забурдаев]. – Москва: Наука, 1990. – 216 с.
  2. Баранов В. А. Микронарушенность кварца песчаников Донбасса в связи с их выбросоопасностью : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. геол.-мин. наук : спец. 04.00.16 «Геология, поиски и разведка месторождений твердых горючих ископаемых» / Баранов В. А. – Днепропетровск, 1989. – 17 с.
  3. Жикаляк М. В. Метан угольных месторождений в локальной энергетике Донбасса / М. В. Жикаляк. // Геотехническая механика. – 2002. – №32. – С. 74–76.
  4. Забигайло В. Е. Выбросоопасность горных пород Донбасса / В. Е. Забигайло, В. В. Лукинов, А. З. Широков. Киев: Наукова думка, 1983. – 287 с.
  5. Иследование закономерности изменения вещественного состава, структуры, свойств и газоносности горных пород и углей в зависимости от глубины залегания; усовершенствование и внедрение методов прогноза выбросоопасности пород и угольных пластов при геологоразведочных работах: отчет о НИР (годовой) / ИГТМ НАН Украины; рук. В.Е. Забигайло; исполн. В.В. Лукинов [и др.]. – Днепропетровск, 1984. – 137 с. – Инв. №3522.