RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

О.В. Анікеєва

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна

Карбонатні мікрофації відкладів верхньої юри заходу та півдня України
О.В. Анікеєва
Анотація

Представлено результати досліджень карбонатних мікрофацій у відкладах верхньої юри Заходу та Півдня України. Найбільше різноманіття спостерігається в Українському Передкарпатті (19 типів стандартних мікрофацій), менше – в Західному Причорномор‘ї (11) та Південно-східному Криму (8). Визначена належність цих відкладів до стандартних фаціальних поясів карбонатного шельфу. У верхньоюрських відкладах Ялтинського амфітеатру (Гірський Крим) ідентифіковано 11 типів стандартних мікрофацій. Виявлено особливості умов седиментації в різних частинах палеобасейну.

Ключові слова
верхня юра; Україна; рифи; мікрофації
Повний текст
Посилання
 1. Дулуб В. Г. Пояснювальна записка до стратиграфічної схеми юрських відкладів Передкарпаття (Стрийський юрський басейн) / В. Г. Дулуб, Н. М. Жабіна, М. Є. Огороднік, С. Є. Смірнов. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2003. – 32 с.
 2. Жабіна Н. М. Оксфордські рифогенні відклади у Передкарпатті / Н. М. Жабіна // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України / Відпов. ред. П. Ф. Гожик. – К., 2003.– С. 84-86.
 3. Жабіна Н. М. Модель геологічної будови південно-східного Криму / Н. М. Жабіна, Л. Г. Мінтузова // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2000. – №1. – С. 25-35.
 4. Лещух Р. Й. Юрські відклади півдня України / Р. Й. Лещух, В. В. Пермяков, Б. М. Полухтович. – Львів: Євросвіт, 1999. – 336 с.
 5. Полухтович Б. М. Особенности строения верхнеюрских рифов Юга Украины / Б. М.Полухтович, Е. В. Самарская, А. Д. Самарский // Геология рифов и их нефтегазоносность. Тез. докл. Всесоюз. совещ. 16–18 апреля 1985 г. (г. Карши УзССР). – С. 134-136.
 6. Полухтович Б. М. Верхнеюрские рифогенные постройки юго-запада СССР / Б. М. Полухтович, А. Д. Самарский, В. И. Хныкин // Геология советских Карпат (Доклады советских геологов на XII конгрессе КБГА). – К: Наук. думка, 1984. – С. 156-163.
 7. Романов Л. Ф. Юрские морские двустворчатые моллюски междуречья Днестр–Прут / Л. Ф. Романов. – Кишинев: Штиинца, 1973. – 227 с.
 8. Слюсарь Б. С. Юрские отложения северо-западного Причерноморья / Б. С. Слюсарь. – Кишинев: Штиинца, 1971. – 246 с.
 9. Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории / Дж. Л. Уилсон [пер. с англ. А. С. Арсанова, Н. П. Григорьева, Б. В. Ермакова] – М.: Недра, 1980. – 463 с.
 10. Cuvilier J. Corrélations stratigraphiques par microfaciés en Aquitane Occidentale / Jean Cuvilier. – Leiden, 1951.
 11. Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. / Erik Flügel. Second Edition. – 2010. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg. – 984 р.
 12. Krajewsky M. New data about microfacies and stratigraphy of the Late Jurassic Aj-Petri carbonate buildup (SW Crimea Mountains, S Ukraine) / M. Krajewsky, B. Olszewska // N. Jb. Geol. Paläont. Mh. – 2006 (5). – P. 298–312.
 13. Mišik M. Microfacies of the Mesozoic and Tertiary limestones of the West Carpathians. / M. Mišik. – Vyd. Slovenskej Akadémie vied, Bratislava. – 1966. – 280 p.
 14. Rehakova D. Stratigraphy and microfacies of Upper Jurassic and lowermost Cretaceous of the Veliky Kamenets section (Pieniny Clippen Belt, Carpathians, Western Ukraine) / D. Rehakova, B. Matyja., A. Wierzbowsky, J. Schlogl, M. Krobicki, M. Barski // Volumina Jurassica, 2011, IX. – P. 61–104.
 15. Schlager W. Sedimentology and sequence stratigraphy of reefs and carbonate platforms / W. Schlager. –American Association of Petroleum Geologists, Continuing Education Course Note Series, 34. – 1992. – 71 p.