RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.А. Баранов

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ, м. Дніпропетровськ

Деякі актуальні проблеми літології
В.А. Баранов
Анотація

У 80-і роки минулого століття розроблено кількісні показники перетворення осадочних відкладів. Це питомий і відносний коефіцієнти порушеності породоутворюючих зерен. Вони є індикаторами напруженого стану порід. Розроблено індикатор температурних перетворень осадочних порід, без залучення органічної речовини. Розроблено та запатентовано спосіб визначення ступеня сортування гірських порід. Описано і пояснено механізм формування сутурних і стилолітових контактів. Нові закономірності і показники дозволяють порівняно точно визначати умови вторинних перетворень гірських порід взагалі та осадочних зокрема. На їх основі підтверджені результати геофізичних досліджень, що вказують на підйом відкладів Донбасу, можливо, в результаті вторгнення мантійного діапіру. Аналіз відстаней вугільних пластів до фундаменту і між пластами показав, що температурний градієнт у карбоновий час був приблизно в два рази вищий (ніж у вказаних раніше працях). Розроблено геотермічну модель поступового охолодження земної кори з кроком в 350 млн. років. Відповідно до цієї моделі геотермічний градієнт у карбоні був в два рази вище. Головний результат розробленої моделі полягає в тенденції зменшення температур поверхні Землі з часом, причому відбувається цей процес досить повільно.

Ключові слова
геотермічний градієнт охолодження земної кори; перетворення осадочних порід і вугілля Донбасу; моделювання геологічних процесів
Повний текст
Посилання
 1. А. с. 1463936 СССР, МКИ Е 21 F 5/00. Способ определения выбросоопасности горных пород / В.Е. Забигайло, В.В. Лукинов, В.А. Баранов, Пимоненко Н.А., Гончаренко В.А.; опубл. 07.03.89, Бюл. № 9.
 2. А. с. 1752982 СССР, МКИ Е 21 F 5/00. Способ определения выбросоопасности горных пород / В.Е. Забигайло, В.В. Лукинов, В.А. Баранов; опубл. 07.08.02, Бюл. № 29.
 3. Баранов В.А. Микронарушенность кварца песчаников Донбасса в связи с их выбросоопасностью: Автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук: 04.00.16 / Днепропетровский горный институт / В.А.Баранов. – Днепропетровск, 1989. – 17 с.
 4. Баранов В.А. Влияние структуры на прочность песчаников Донбасса / В.А. Баранов // Геотех. Механіка. – 2009. – № 83. – С. 66-72.
 5. Баранов В.А. Влияние структуры на пористость песчаников Донбасса / В.А.Баранов // Геотех. Механіка – 2010. – №88. – С. 70-76.
 6. Баранов В.А. Причины и условия образования сутурных и стилолитовых контактов в минералах и горных породах / В.А.Баранов // Придніпров. наук. вісн.– 1998. – № 118(185). – С. 102-116.
 7. Баранов В.А. Стадии литогенеза и закономерности уплотнения пород // Науковий вісник НГУ. – 2014. – №2. – С. 35-44.
 8. Баранов В.А., Кириченко В.А. Влияние структуры на уплотнение карбоновых песчаников Донбасса / В.А. Баранов // «Форум гірників–2010»: Матеріали міжнар. конф. – Дніпропетровськ, 2010. –Т.2. – С. 126-130.
 9. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. – Т.1. – 1210 с.
 10. Геология угольных месторождений СССР. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 352 с.
 11. Жарков В.Н. Физика Земли и планет / В.Н. Жарков, В.П. Трубицын, П.В. Самсоненко. – М.: Наука, 1971. – 383 с.
 12. Кашпур Я.Н. Изучение и прогнозирование геотермических условий глубоких горизонтов угольных месторождений юго-западной части Донбасса / Я.Н. Кашпур. – К.: УкрНИИТИ, 1971. – 47 с.
 13. Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова – М.: Наука, 1968. – 279 с.
 14. Монин А.С. История Земли / А.С. Монин. – Л.: Наука, 1977. – 228 с.
 15. Нагорный В.Н. Основные факторы регионального метаморфизма углей / В.Н. Нагорный, Ю.Н. Нагорный // Основные закономерности строения и образования угленосных формаций и методы прогноза угленосности (Под ред. Г.А. Иванова (и др.)). – Л.: Недра, 1985. – С. 157-175.
 16. Патент України №41112. Спосіб визначення ступеня сортування гірських порід / М.І. Жикаляк, В.А. Баранов. – Бюл. №9. – 2009.
 17. Патент Украины №5280. Способ определения границ выбросоопасности пород / В.А. Баранов, В.В. Лукинов. – Бюл. Промислова власнiсть № 7-1. – 1994.
 18. Соколов В.А. Геохимия природных газов. – М.: Недра, 1971. – 336 с.
 19. Справочник по литологии / Под ред. Н.Б. Вассоевича, В.Л. Либровича, Н.В. Логвиненко, В.И. Марченко. – M.: Недра, 1983. – 509 с.
 20. Стовба С.Н. Глубинное строение Донецкого складчатого сооружения по данным региональных работ МОГТ на профиле «Добре-2000» / С.Н. Стовба, А.П. Толкунов, Р.А. Стифенсон, У. Байер, Ю.П. Майстренко // Наук. вісник НГАУ. – 2002. – №4. – С. 81-83.
 21. Яншин А.Л. Эволюция геологических процессов в истории Земли (прогноз развития приоритетного научного направления) / А.Л. Яшин // Изв. АН СССР. Серия геол. – 1987. – №11. – С. 9-13.