RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Н.О. Федорончук, А.О. Снігірьова, І.О. Сучков

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса

Гранулометричний склад пляжевих пісків Одеси, його зміни в результаті штучного намиву пляжів і вплив на біоту
Н.О. Федорончук, А.О. Снігірьова, І.О. Сучков
Анотація

У 2007 р. у західній частині Одеської затоки було здійснено намив пляжевих пісків. Безпосередньо до намиву пляжів, через рік і через п’ять років після намиву нами проаналізовано гранулометричний склад пісків приурізової частини і вивчено стан мікроводоростей.

Порівняння гранулометричного складу пляжевих пісків до намиву і після нього показало, що характерний для пляжів середньозернистий пісок з домішкою крупнозернистого був заміщений чистим добре відсортованим дрібнозернистим піском. Через п’ять років після намиву піску почав відновлюватися літодинамічний баланс і встановлюватися гранулометричний склад відкладів, який відповідав характерним для даного берегу гідродинамічним умовам.

Намив піску вплинув на склад мікроводоростей пісків. Почали масово розвиватися групи джгутикових водоростей. У 2012 р. загальна чисельність мікроводоростей знизилася, що свідчить про відновлення мікрофлори.

Врахування гранулометричних особливостей відкладів при проектуванні заходів щодо розвитку пляжевих зон забезпечить економічну доцільність і стійкість результатів проведених робіт, а також мінімізує несприятливий вплив таких заходів на характерну літоральну біоту, що позитивно позначиться на рекреаційних умовах та екологічному стані узбереж у цілому.

Ключові слова
літодинаміка; пляжеві піски; намив пісків; гранулометричний склад; біота; Одеське узбережжя
Повний текст
Посилання
  1. Генеральная схема противооползневых и берегозащитных мероприятий на Черноморском побережье Украинской ССР / И.П.Зелинский, Л.А.Заярный, В.П.Кузнецов, Л.Б.Розовский. – Одесса, 1978. – 80 с.
  2. Зайцев Ю.П. Сообщество микроорганизмов поровых вод песчаных пляжей Черного моря. Факты и гипотезы / Ю.П. Зайцев // Мікробіологія та біотехнологія. – 2008. – № 2 (3). – С. 8-20.
  3. Лонгинов В.В. Динамика береговой зоны бесприливных морей / В.В. Лонгинов – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 379 с.
  4. Снигирева А.А. Влияние берегоукрепительных работ на микрофлору побережья Одесского залива (Черное море) / А.А. Снигирева, Б.Г. Александров // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. Гідроекологія. – 2010. – № 3 (44). – С. 253-256.
  5. Снигирева А.А. Влияние берегоукрепительных работ на изменение таксономического состава микроводорослей / А.А. Снигирева, Г.В. Ковалева // Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Чёрном море: проблемы управления прибрежными территориями для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования: сб. ст. (по м-лам рос.-укр. семинара, Ростов-на-Дону, 6–8 июня 2011 г.) / гл. ред. акад. Г.Г. Матишов, акад. В.А. Иванов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – С. 176-188.
  6. Федорончук Н.О. Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на Північно-Західному шельфі Чорного моря / Н.О. Федорончук, І.О. Сучков, В.П. Резнік, В.Г. Іванов // Геол. журн. – 2001. – № 3. – С. 41-52.
  7. Чаповский Е.Г. Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов / Чаповский Е.Г. – Изд. 4-е. – М.: Недра, 1975. – 304 с.
  8. Черникова С.Ю. Ихтиофауна Одесского залива (Черное море) в первом десятилетии XXI века / С.Ю. Черникова, В.В. Заморов // Мор. экол. журн., 2011. – Т. 10, № 3. – С. 76-85.
  9. Snigirova A. Benthic microalgae under the influence of beach nourishment in the Gulf of Odessa (the Black Sea) / Snigirova A. // Botanica Lithuanica. – 2013. – Vol. 19 (2). – P. 120–128. – DOI: 10.2478/botlit-2013-0015.