RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Н.М. Чернієнко, О.В. Яременко, Л.С. Ковриженко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Нові дані про генезис олов’яних розсипів в північно-західній частині Українського щита
Л.С. Галецький, О.О. Ремезова, Н.М. Чернієнко, О.В. Яременко, Л.С. Ковриженко
Анотація

У зв’язку з тим, що в Україні не розробляються родовища олова, важливою проблемою є дослідження перспективних оловоносних об’єктів до яких належать Пержанські колумбіт-каситеритові розсипи. На основі багаторічного досвіду металогенічних робіт, що проводяться у відділі геології корисних копалин ІГН НАН України, палеогеоморфологічного методу та структурно-літологічного моделювання виконано інтерпретацію геологічної інформації та виділені закономірності розподілу каситериту в розсипах. Встановлені перспективи для приросту запасів розсипів в межах центральної частини та в північному ендоконтакті Устинівського масиву, а також на флангах Сущано-Пержанської зони та безпосередньо Пержанського родовища.

Ключові слова
олово; колумбіт-каситеритові розсипи; металогенічні дослідження; Пержанське рудне поле; палеодолини
Повний текст
Посилання
 1. Батурин В.П. Петрографический анализ геологического прошлого по терригенным комплексам / В.П. Батурин – М. – Л.: изд-во АН СССР, 1947. – 335с.
 2. Бергер М.Г. Терригенная минералогия /М.Г. Бергер – М.: Недра, 1986. – 227с.
 3. Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита /М.Ф. Веклич – К.:Наук.думка, 1966. –119с.
 4. Висоцький Б.Л., Попов Р.Л. Геолого-економічна оцінка Пежанського рудного поля. Звіт Житмоирської ГЕ ПДРГП «Північгеологія» за 1997-2002рр./ Висоцький Б.Л., Попов Р.Л. // Житомирська ГЕ ПДРГП Північгеологія . Київ, 2002. – 253 с.
 5. Галецкий Л.С. Трансрегиональные рудоконцентририующие мегазоны активизации Украины / Л.С. Галецкий, Т.П. Шевченко // Геологія XXI століття: Шляхи розвитку та перспективи. – К.: Знання, 2001. – С. 70–82.
 6. Галецкий Л.С. Комплексная оценка и освоение Пержанского месторождения редких металлов / Л.С. Галецкий, Л.С. Романюк // Екологічна безпека техногенно-перевантажених регіонів та раціональне використання надр. Науково-практична конференція. 4–8 червня 2007р. м. Коктебель, АР Крим. – К.: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – С. 66–68.
 7. Гребенніков С.Є. Моделювання будови осадових басейнів в середовищі ArcView/ С.Є.Гребенніков, О.П. Лобасов // Мін. ресурси України, 2003. – № 4. – С. 25–31.
 8. Гурвич С. И. Новые данные по оловоносности Украинского кристаллического щита//Изв. вузов. Геология и разведка, 1960. – № 9. – С. 83–86.
 9. Сабадаш Н. Я. Информационный портал о личных инвестициях и финансах [Електронний ресурс] / Наталья Ярославовна Сабадаш. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://investfunds.ua/markets/indicators/olovo-lme/
 10. Карагодин Ю.Н. Региональная стратиграфия / Ю.Н. Карагодин. – М.: Недра, 1985. – 180 с.
 11. Лунько В.Ф. Отчет о результатах геолого-поисковых работ на редкие металлы, проведенных Олевской партией Житомирской экспедиции в северной части Житомирской и Ровенской областей УССР в 1953-1959гг. / В.Ф. Лунько, М.М.Кальная, М.В.Металиди и др. //Киевский геологоразведочный трест Мингеологии и охраны недр СССР. Киев, 1960. – 385 с.
 12. Лучицкий В. И. Оловоносность северо-западной части Украинской кристаллической гряды Сов. Геология / В. И. Лучицкий, М. А. Минаков, 1939. – С. 142–143.
 13. Ремезова О.О. Історія розвитку рельєфу Овруцького кряжу та його обрамлення в мезозої–кайнозої: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня .канд. геогр. наук: спец. 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія» / Ремезова О.О. – Київ, 1997. – 24с.
 14. Ремезова О.О. Проблеми дослідження родовищ ільменіту північно-західної частини Українського щита/ О.О. Ремезова // Сборник научных трудов Национального горного университета, – 2005, – №23. – С. 22–27.
 15. Романюк Л.С. Геологічна позиція Пержанського рудного району в межах Сущано-Пержанської зони активізації/ Л.С Романюк., Н.М. Чернієнко // Збірник матеріалів П’ятої Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених до 95-річчя Національної академії наук України. 19–20 листопада 2013р. м. Київ, – К.: – 2013. – 59 с.
 16. Рухин Л.Б. Основы литологии. Учение об осадочних породах / Л.Б. Рухин; под ред. Е.В. Рухиной. Изд.3-е – Л.:Наука, 1969. –703с.
 17. Слыш Р.А. Отчет о результатах поисково-ревизионных работ на тантал и олово, поведенных в средней части Сущано-Пержанской тектонической зоны в 1968-1970 гг. (Овручский и Олевский р-ны Житомирской области)./ Р.А Слыш. // Житомирская экспедиция треста «Киевгеология». – Киев, 1970. – 85 с. – (1)
 18. Страхов Н.М. Проблемы современного и древнего осадочного процесса. В 2-х томах / Н.М. Страхов отв. ред. В.Н.Холодов. М.:Наука, 2008. –495с. – (1)
 19. Тимофеев П.П. Формационный анализ сложных регионов / П.П. Тимофеев – М.: Наука, – 1983. – 185с.
 20. Хрущов Д.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочних формационных подразделений / Д.П. Хрущов, А.П. Лобасов. Геол.ж., – 2006, – №2-3, – С. 90–102.
 21. Хрущов Д.П. Структурно-литологические модели перспективных осадочных формацій / Д.П. Хрущов, А.П. Лобасов, М.В. Гейченко [та інші].: Мін.рес. України, – 2010, – №4. – С. 39–44.
 22. Язвинский В.И. Отчет Олевской ГРП Житомирской ГЭ о результатах поисков россыпей касситерита в пределах северо-западного склона УЩ , проведенных в 1972-1973гг. / В.И. Язвинский // Житомирская ГЭ – Киев, 1973. – 50с. – (1)