RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко
Анотація

Подані підсумки літолого-палеонтологічного вивчення місцевих стратиграфічних підрозділів палеогену Північної України за останні 20 років, які стали основою ревізії діючих місцевих стратиграфічних схем. Пропонується до розгляду нова (актуалізована) стратиграфічна схема палеогенових відкладів Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), Українського щита (УЩ) та окраїн Донецької складчастої споруди (ДСС), складена відповідно до вимог Стратиграфічного кодексу (2012). Наведено уточнену літо-біостратиграфічну характеристику основних світ палеогену (сумської, мерлинської, канівської, бучацької, київської, обухівської, межигірської). Зміївська та сиваська світи вперше описані в якості самостійних місцевих стратонів. Виділені нові стратиграфічні підрозділи еоценових відкладів в ранзі товщ. Змінено стратиграфічний статус деяких місцевих стратонів. Відмічені проблемні номенклатурні питання. Намічені шляхи подальших досліджень.

Ключові слова
літологічна характеристика; стратиграфія; палеоген; світа; товща; верстви; Північна Україна
Повний текст
Посилання
 1. Андреева-Григорович А.С. Стратиграфическое расчленение киевских отложений в районе Киевского Приднепровья по микрофитопланктону / А.С. Андреева-Григорович, В.Ю. Зосимович, И.П. Соколов // Геол. журн. – 1975. – Т. 35, вып. 6. – С. 119-123.
 2. Андреева-Григорович А.С. Зональная шкала палеоценовых отложений Украины по диноцистам / А.С. Андреева-Григорович, Т.В. Шевченко // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2007. – С. 211-214.
 3. Армашевский П.Я. Общая геологическая карта России. Лист 46. Полтава – Харьков – Обоянь [Текст] / П.Я. Армашевский // Тр. геол. ком. – С.Пб., 1903. – Т. 25, № 1. – 254 с.
 4. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран / А.С. Андреева-Григорович, Н.И. Запорожец, Т.В. Шевченко, Г.Н. Александрова, О.Н. Васильева, А.И. Яковлева, А.Б. Стотланд, Н.А. Савицкая – Киев: Наук. думка, 2011. – 224 с.
 5. Баженова Л.Д., Тесленко Ю.В. Палеогеновые растения Украины. – Киев, 1986. 31 с. – (Препр./АН УССР, Ин-т геол. наук).
 6. Беньямовский В.Н. К детализации шкалы среднего эоцена Крымско-Кавказской области по планктонным фораминиферам / В.Н. Беньямовский // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: [Матеріали XXXIV сес. Палеонт. т-ва НАН України]. – Київ, 2012. – С. 69-71.
 7. Березовский А.А. О новом местонахождении так называемых «ингулецких» моллюсков (верхний эоцен) на территории центральной части Украинского щита / А.А. Березовский // Проблеми стратиграфії фанерозою України: Зб. наук. пр. Інституту геол. наук НАН України. – Киев, 2004. – С. 138-140.
 8. Березовський А.А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформної України: таксономічна ревізія, еволюція, палеогеографія і палеоекологія: Автореф. дис. … д-ра геол. наук. Київ – 2010. – 40 с.
 9. Березовський А.А. Корреляция среднеэоцеоновых стратонов Украины по наннопланктону и моллюскам / А.А. Березовский, Д.-Д.О. Вага // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2003. – С. 287-290.
 10. Бланк М.Я. О верхнеэоценовых и олигоценовых образованиях северо-восточной Украины / М.Я. Бланк, В.Ю. Зосимович, А.А. Михелис // Геол. журн., 1980. – Т. 40, вып. 4. – С. 25-33.
 11. Бланк М.Я. О стратиграфии нижнепалеогеновых отложений северных окраин Донбасса. М.Я. Бланк, С.А. Мороз // Материалы по геологии Донецкого бассейна. – Москва: Недра, 1968. – С. 30-34.
 12. Бланк М.Я. Особенности строения «докиевских» палеогеновых отложений междуречья Красная – Деркул Северного Донбасса / М.Я. Бланк, С.А. Мороз // Докл. АН СССР. – 1975. – Т. 221, № 1-3. С. 681-684.
 13. Братишко A.B. Отолиты рыб из стратотипического разреза бучакского региояруса Украины / А.В. Братишко // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. праць ІГН HAH України.– Київ, 2009. – С. 238-242.
 14. Братішко A.B. Отоліти риб з мандриківських верств (приабон) Дніпропетровська / А.В. Братішко // Палеонтол. зб. – 2009. – № 41. – С. 76-85.
 15. Братишко А.В. Комплексы отолитов костистых рыб палеогена Украины / А.В. Братишко // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – Київ, 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 123-127.
 16. Братишко А.В. Ихтиофауна ташлыкской свиты (зеландий) у с. Лузановка (Черкасская область) / А.В. Братишко, Н.И. Удовиченко // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – Київ, 2011. №4. – С. 35-37.
 17. Василенко В.П. Новые данные о стратиграфии палеогена центральной части Днепровско-Донецкой впадины / В.П. Василенко // Докл. АН СССР. – 1950а. – Т. 73, № 3. – С. 549-551.
 18. Василенко В.П. Фораминиферы палеоцена центральной части Днепровско-Донецкой впадины /В.П. Василенко // Микрофауна СССР. Сб. 4. – 1950б. – С. 177-224. – (Тр. ВНИГРИ. Н.с.; Вып. 51).
 19. Веселов А.А. Новые данные о стратиграфическом положении и возрасте мандрыковских слоев окрестностей Днепропетровска (УССР) / А.А. Веселов, Б.Т. Голев, С.А. Люльева, В.Г. Шеремета // Докл. АН СССР. – 1974. – Т. 217, № 5. – C. 1145-1147.
 20. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия / отв. ред. Д.Е. Айзерверг. – Киев: Наукова думка, – 1988. – 148 с.
 21. Глезер З.И. Зональное расчленение палеогеновых отложений по диатомовым водорослям / З.И. Глезер // Сов. геология. – 1979. – № 11. – С. 19-30.
 22. Глезер З.И. К разработке новой классификации диатомовых водоростей / З.И. Глезер // Актуальные проблемы современной палеоальгологии. – Киев: Наук. думка, 1986. – С. 65-69.
 23. Глезер З.И. Диатомовые водоросли палеогеновых отложений бассейна р. Северный Донец и их стратиграфическое положение / З.И. Глезер, В.Ю. Зосимович, М.Н. Клюшников // Палеонтол. сб. – 1965. – № 2, вып. 2. – С. 73-87.
 24. Горбунов В.С. Радиолярии среднего и верхнего эоцена Днепровско-Донецкой впадины / В.С. Горбунов. – Киев: Наук. думка, 1979. – 178 с.
 25. Горбунов В.С. Радиолярии и эволюция экологических обстановок морских бассейнов палеогена платформенной Украины / В.С. Горбунов. – Геол. журн. – 2002. – № 4. – С. 85-95.
 26. Губкина Т.Б. Спорово-пыльцевые комплексы кон ти нен таль нолагунных отложений палеогена Болтышской впадины Т.Б. Губкина // Палеонтол. сб. – 1971. – № 7, вып. 2. – С. 64-67.
 27. Данг Дык Нга. Известковый наннопланктон киевской свиты Днепровско-Донецкой впадины, северной и северо-западной окраин Донецкого складчатого сооружения: Автореф дис. … канд. геол.-минерал. наук. – Харьков, 1973. – 24 с.
 28. Дидковский В.Я. Стратиграфические подразделения пограничных эоцен-олигоценовых отложений Северной Украины / В.Я. Дидковский, В.А. Зелинская, В.Ю. Зосимович, М.М. Иваник, Н.В. Маслун, А.Б. Стотланд // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1984. – № 8. – С. 10-13.
 29. Дігас Л.О. Знахідка нижньопалеоценових відкладів на північно-східному схилу Українського щита / О.Л. Дігас, В.А. Колосовська // Геол. журн. – 1964. – Т. 24, вип. 1.– С. 95-97.
 30. Жилин С.Г. Смена экологических типов флоры на Украине и юге Среднерусской возвышенности в конце палеогена – начале неогена / С.Г. Жилин // Проблемы палеоботаники. – Лениград: Наука, 1986. – С. 72-84.
 31. Жмур С.И. Об объеме и возрасте «лузановской свиты» палеоцена Днепровско-Донецкой впадины и Украинского щита / С.И. Жмур, С.А. Люльева, М.В. Ярцева // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 1969. – Т. 44, вып. 4. – С. 70-77.
 32. Закревская Е.Ю. Крупные фораминиферы палеогена Северо-Восточного Перитетиса. Систематика, зональная стратиграфия и палеогеография: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. – Москва, 2011. – 45 с.
 33. Звонок Є.О. Еоценові тетраподи України: стратиграфічне і палеогеографічне значення: Автореф. дис. … канд. геол. наук. – Киев, 2013. – 28 с.
 34. Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская. – Киев: Наук. думка, 1975. – 148 с.
 35. Зелинская В.А. К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений Крыма и Северной Украины (по брахиоподам) / В.А. Зелинская. – Геол. журн. – 1977. – Т. 37, вып. 1. – С. 132-136.
 36. Зелинская В.А. Материалы к стратиграфической схеме палеогена Украины / В.А. Зелинская, В.Ю. Зосимович, М.М. Иваник, Е.Я. Краева, И.Д. Коненкова, Н.В. Маслун, М.А. Менкес, А.Б. Стотланд // Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. – Киев: Наук. думка, 1984. – С. 102-110.
 37. Зелинская В.А. К стратиграфии верхнеэоценовых и олигоценовых отложений Украины / В.А. Зелинская, Е.Я. Краева // Геол. журн. – 1969. – Т. 29, вып. 5. – С. 63-74.
 38. Зернецкий Б.Ф. Основные этапы развития нуммулитид палеогена Украины / Б.Ф. Зернецкий. – Киев: Наук. думка, 1980. – 140 с.
 39. Зернецкий Б.Ф. Зональная биостратиграфия эоцена Европейской части СССР / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева. – Киев: Наук. думка, 1990. – 96 с.
 40. Зернецкий Б.Ф. Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева. – Киев: Наук. думка, 1994. 75 с.
 41. Зернецкий Б.Ф. Стратиграфическое и палеогеографическое значение среднеэоценовых микрофоссилий южного склона Украинского щита / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева, Т.С. Рябоконь // Геол. журн. – 1994. № 2. – С. 32-37.
 42. Зернецький Б. Регіояруси палеогену Південної України / Б. Зернецький, Т. Рябоконь // Палеонтол. зб., 2013. – № 45. – С. 37-53.
 43. Зональная стратиграфия фанерозоя России. – Спб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 255 c.
 44. Зосимович В.Ю. Олигоценовые отложения ДнепровскоДонецкой впадины / В.Ю. Зосимович. – Киев: Наук. думка, 1981. – 166 с.
 45. Зосимович В.Ю. Верхний еоцен, олигоцен и миоцен Субпаратетиса: Дис. … д-ра геол.-минерал. наук в форме науч. докл. – Киев, 1992. – 62 с.
 46. Зосимович В.Ю. Малакофауна сивашских слоев: стратиграфическое положение, корреляция, возраст, палеоекологія и палеогеография / В.Ю. Зосимович // Проблеми стратиграфії фанерозою України. Зб. наук. пр. ІГН НАНУ. – Киев, 2004. – С. 132-138.
 47. Зосимович В.Ю. Палеоседиментаційні провінції палеогеннеогену України / В.Ю. Зосимович // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: [Матеріали XXXIV сес. Палеонтол. т-ва НАН України]. – Київ, 2012. – С. 59-61.
 48. Зосимович В.Ю. Регіояруси палеогену платформної України / В.Ю. Зосимович, Б.Ф. Зернецький, А.С. АндреєваГригорович, С.А. Люльєва, Н.В. Маслун, Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ, 2005. – С. 118-132.
 49. Зосимович В.Ю. Про схему стратиграфічного розчленування палеогенових відкладів платформеної частини УРСР / В.Ю. Зосимович, М.М. Клюшников, М.Ф. Носовський // Геол. журн. – 1963. – Т. 23, вип. 6. – С. 41-50.
 50. Зосимович В.Ю. Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та окраїн Донбассу / В.Ю. Зосимович, О.П. Ольштинська, Т.С. Рябоконь, С.А. Соляник, Т.В. Шевченко //: Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ, 2009. – С. 262-276.
 51. Зосимович В.Ю. Попередні результати вивчення розрізу нижнього палеогену св. 42/11 (Бовтиська котловина, Український щит) / В.Ю. Зосимович, Т.С. Рябоконь // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2010. Вип. 3. – С. 38-42.
 52. Зосимович В.Ю. К стратиграфии палеогеновых отложений Каневского Приднипровья / В.Ю. Зосимович, Т.С. Рябоконь, Н.Н. Цыба, Т.В. Шевченко // Геол. журн. – 2015. №4 (353). – С. 57-76.
 53. Зосимович В.Ю. Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко // Зб. наук. пр. Інституту геол. наук НАН України. – Київ, 2014. – Т. 7. – С. 83-100.
 54. Зосимович В.Ю., Шевченко Т.В., Цыба Н.Н. Неостратотип «каневского яруса». – Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – Київ, 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 98-110.
 55. Зональная стратиграфия фанерозоя России. Палеогеновая система. – Спб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 c.
 56. Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна ВосточноЕвропейской платформы и сопредельных регионов / М.М. Иваник. – Киев, 2003. – 202 с.
 57. Каптаренко Черноусова О.К. Киевский ярус и элементы его палеогеографии / О.К. Каптаренко-Черноусова. – Киев, 1951. – 178 с. – (Тр. Ин-та геол. наук АН УССР. Сер. стратиграфия и палеонтология; Вып. 3).
 58. Каптаренко-Чорноусова О.К. Форамініфери київського ярусу Дніпровсько-Донецької западини та північнозахідних окраїн Донецького бассейну / О.К. КаптаренкоЧорноусова. – Киев, 1956. – 164 с. – (Тр. Ін-ту геол. наук АН УРСР. Сер. стратиграфія і палеонтологія; Вип. 8).
 59. Каптаренко-Черноусова О.К. К стратиграфии палеогеновых отложений северо-восточной части Украинской ССР / О.К. Каптаренко-Черноусова, П.Е. Бараш, А.А. Чернявская // Сов. геология. – 1958. № 11. – С. 26-39.
 60. Каптаренко-Черноусова О.К. Об изменчивости Rotalia calcar (Orbigny) – Rotalia lithothamnica (Orbigny) / О.К. Каптаренко-Черноусова, Л.М. Голев // Геол. журн. – 1951. – Т. 11, вип.1. – С.23-27.
 61. Клюшников М.Н. Стратиграфия нижнетретичных отложений платформенной части УССР / М.Н. Клюшников. // Геол. журн. – 1952. – Т. 12, вып. 3. – С. 43-61.
 62. Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР / М.Н. Клюшников. – Киев: Изд-во АН УССР, 1953.– 430 с.
 63. Клюшников М.Н. Стратиграфия и фауна нижнетретичных отложений УССР / М.Н. Клюшников. – Киев: Изд-во АН УССР, 1958. – 549 с. – (Тр. Ин-та геол. наук АН УССР. Сер. стратиграфия и палеонтология; Вып. 13).
 64. Коненкова И.Д. К вопросу о расчленении палеогеновых отложений Днепровско-Донецкой впадины / И.Д. Коненкова, Е.М. Богданович // Геология и рудоносность юга Украины. – Днепропетровск, 1986. – С. 86-91.
 65. Краева Е.Я. Стратиграфическое расчленение киевской свиты юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (по фораминиферам) / Е.Я. Краева // Геол. журн. – 1974. – Т. 34, вып. 4. – С. 51-58.
 66. Краєва Є.Я., Ротман Р.Н., Цимбал С.М. Про нижню границю верхньоеоценових відкладів Київського Придніпров’я / Є.Я. Краєва, Р.Н. Ротман, С.М. Цимбал // Геол. журн. – 1967. – Т. 27, вип. 1 (112). – С. 59-67.
 67. Крыжановский Л.А. О геологических исследованиях в Кролевецком уезде Черниговской губернии. Зап. Киев. о-ва естествоиспытателей / Л.А. Крыжановский. – 1909. – Т.21, вып. 1. – С. 103-112.
 68. Леонов Г.П. Основне вопросы региональной стратиграфии палеогеновых отложений Русской плиты / Г.П. Леонов. – Москва: Изд-во Моск. университета, 1961. – 552 с.
 69. Люльева С.А. Нанопланктон сумской свиты ДнепровскоДонецкой впадины / С.А. Люльева // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1974. № 5. – С. 408-411.
 70. Макаренко Д.Є. Палеогенові відклади північно-західної частини Українського кристалічного щита / Д.Є. Макаренко // Геол. журн. – 1959. – Т. 19. Вип. 1. – С. 47-56.
 71. Макаренко Д.Є. Проблема границі крейдової та палеогенової систем / Д.Є. Макаренко // Геол. журн. – 1968. – Т. 28, Вип. 3.– С. 106-107.
 72. Макаренко Д.Е. Раннепалеоценовые моллюски Северной Украины / Д.Е. Макаренко. – Киев: Наук. думка, 1970. – 128 с.
 73. Макаренко Д.Е. Моллюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение: Автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук. – Киев, 1971. – 34 с.
 74. Макаренко Д.Є. Морські відклади палеоцену КонкськоЯлинської западини / Д.Є. Макаренко // Тектоніка і стратиграфія. – 1973. Вип. 6. – С. 45-48.
 75. Макаренко Д.Є. Нижній палеоцен Українського кристалічного щита / Д.Є. Макаренко, М.В. Ярцева // Тектоніка і стратиграфія. – 1972. Вип. 1. – С. 77-88.
 76. Манюк В.В. Деякі проблемні питання біостратиграфії пізнього еоцену Середнього Придніпров’я / В.В. Манюк // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України: Зб. наук. пр. Інституту геол. наук НАН України. – Київ, 2003. – С. 132-134.
 77. Маслун Н.В. Палеоценові відклади Українського щита та особливості седиментогенезу палеоценового моря Архангельського / Н.В. Маслун, М.М. Іванік // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2009. – C. 199-207.
 78. Михелис А.А. Возраст и корреляция «наглинка» Киевского Приднепровья по палинологическим данным / А.А. Михелис, В.Ю. Зосимович, И.П. Соколов // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1975. № 8. – С. 130-135.
 79. Михелис А.А. Палинологические исследования опорного разреза палеоген-неогеновых отложений северозападного Донбасса / А.А. Михелис, А.Х. Крузина, В.С. Узиюк // Геол. журн. – 1970. Т. 30, № 1. – С. 56-61.
 80. Моисеева А.И. Миоценовые пресноводные диатомовые водоросли северо-западных окраин Донбасса А.И. Моисеева // Палеомикрофитологические исследования для целей стратиграфии. – Ленинград, 1980. – С. 106-117. – (Тр. ВСЕГЕИ, Новая серия, Т. 35).
 81. Мороз С.А. Палеоцен Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1970. – 190 с. Мороз С.А. Модель морского кремненакопления / С.А. Мороз, А.Ю. Митропольский. – Киев: ИГН АН УССР, 1988.– 36 с. – (Препр. 88-36).
 82. Мороз С.А. Новітня стратиграфічна схема нижнього палеогену Північної України / С.А. Мороз, Ю.М. Пелипенко // Геол. журн. – 1969. – Т. 29, вып. 1. – С. 103-109.
 83. Мороз С.А. Лузановский страторегион палеоцена Европы / С.А. Мороз, Ю.В. Совяк-Круковский. – Киев: Об-во «Знание» Украины, 1992. – 28 с.
 84. Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса. Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.Б. Савронь. – Киев: Вища школа, 1975. – 200 с.
 85. Нечаєнко О.М. Літолого-стратиграфічна характеристика райгородської світи раннього палеоцену / О.М. Нечаєнко, І.М. Нікітченко // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2010. Вип. 3. – С. 72-80.
 86. Носовский М.Ф. Новые местонахождения мандрыковских слоев в районе Днепропетровска и их палеонтологическая характеристика / М.Ф. Носовский, И.Д. Коненкова, И.М. Барг, Е.М. Богданович // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск, 1978. – С. 40-48.
 87. Носовский М.Ф. Палеогеновые отложения южного склона Украинского кристаллического массива М.Ф. Носовский, М.В. Ярцева // Палеогеновые отложения юга европейской части СССР. – Москва: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 173-186.
 88. Обоснование стратиграфических подразделений мезокайнозоя Украины по микрофауне / Под ред. В.Я. Дидковского. – Киев: Наук. думка, 1975. – 231 с.
 89. Ольштынская А.П. Позднеэоценовые диатомовые водоросли и силикофлагеллаты северо-востока Украины /А.П. Ольштынская // Геол. журн. – 1977. – Т. 37, вып. 3. – С. 46-52.
 90. Ольштинська О.П. Сучасний стан вивченості кайнозойських діатомових водоростей в Україні О.П. Ольштинська // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ, 2008. – С. 351-359.
 91. Очаковський В.Ю. Кореляція олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької та Прип’ятської западин на основі даних спорово-пилкокового аналізу / В.Ю. Очаковський // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – Київ, 2007. – С. 265-269.
 92. Очаковський В.Ю. Кореляція олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з відповідними відкладами Воронезької антеклізи та Донбасу на основі даних спорово-пилкового аналізу / В.Ю. Очаковський // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2008. – С. 186-191.
 93. Очаковський В.Ю. Флора, рослинність та клімат Північної України протягом олігоцену (за даними спорово-пилкового аналізу): Автореф. дис. … канд. геол. наук. Київ, 2013. 24 с.
 94. Палатна О.П. Нові дані про діатомові водорості стратотипового розрізу касьянівскої світи / О.П. Палатна // Геол. журн. – 1976. – Т. 36, вип. 2. – С. 138-142.
 95. Пiменова Н.В. До питання про вiк полтавського ярусу / Н.В. Піменова // Геол. журн. – 1936. – Т. 3, вип. 3-4. – С. 221-226.
 96. Пименова Н.В. Возраст полтавского песка в районе с. Шестеринцы / Н.В. Пименова // Докл. АН СССР. – 1939. – Т.23, вип. 9. – С. 1379-1381.
 97. Пiменова Н.В. Полтавськi пiски Днiпровсько-Донецької мульди / Н.В. Піменова // Геол. журн. – 1940. – Т. 7, вип. 4. – С. 410-418.
 98. Пiменова Н.В. Флора буровугiльних покладiв с. Шестеринцiв / Н.В. Піменова // Геол. журн. –1941. – Т. 7, вип. 1. – С. 33-56.
 99. Практическое руководство по микрофауне. Т.8. Фораминиферы кайнозоя. – Спб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2005. – 324 с.
 100. Практическая палиностратиграфия / Под ред. Л.А. Пановой, М.В. Ошурковой, Г.М. Романовской. – Лениград: Недра, 1990. 348 с.
 101. Радзивилл А.Я. Днепровский буроугольный бассейн / А.Я. Радзивилл, С.А. Гуридов, М.А. Самарин, М.А. Самарин, С.В. Металиди, Р.М. Оксенчук. – Киев: Наук. думка, 1987. – 328 с.
 102. Радионова Э.П. Эоценовые отложения северовосточного борта Днепровско-Донецкой впадины (зональная стратиграфия и циклический анализ) / Э.П. Радионова, Т.В. Орешкина, И.Е. Хохлова, В.Н. Беньямовский // Стратиграфия. Геол. корреляция. – 1994. – Т. 2, № 6. – С. 85-102.
 103. Радкевич Г.А. О нижнетретичных отложениях окрестностей Канева. Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей / Г.А. Радкевич. – 1900. – Т. 16, вып. 2. – С. 1-45.
 104. Рябоконь Т.С. Расчленение эоценовых образований окрестностей с. Калиновка по фораминиферам / Т.С. Рябоконь // Тектоника и стратиграфия. – 1993. – Вып. 33. – С.101-103.
 105. Рябоконь Т.С. Биостратиграфия опорного разреза киевской свиты (средний эоцен) Днепровско-Донецкой впадины по данным изучения фораминифер / Т.С. Рябоконь // Геол.-мінерал. вісн. – 2002. – № 2(8). – С. 39-50.
 106. Рябоконь Т.С. М.В. Ярцева и ее вклад в биостратиграфию палеоцена Северной Украины по фораминиферам / Т.С. Рябоконь // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: [Матеріали XXXV сес. Палеонт. т-ва НАН України]. – Київ, 2014. – С. 84-85.
 107. Рябчун В.К. Про знахідку молюсків у центральній частині Українського щита / В.К. Рябчун, В.О. Зелінська, В.Ю. Зосимович // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1973. № 2. – С. 130-132.
 108. Савенко Н.Г. Нові дані про стратиграфічне розчленування палеогенових відкладів південно-західної частини ДніпровськоДонецької западини (Кобиляцька площа) / Н.Г. Савенко // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1972. – № 4. – С. 328-330.
 109. Савицька Н.А. Нанопланктон і диноцисти середньоверхньоеоценових відкладів платформної України: Автореф. дис. … канд. геол.-мінерал. наук. – Київ, 1996. – 22 с.
 110. Семенов В.П. Палеоген Воронежской антеклизы / В.П. Семенов. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1965. – 278 с.
 111. Соколов Н.А. Нижнетретичные отложения Южной России / Н.А. Соколов. – Тр. геол. ком. – 1893. – Т. 9, № 2. – 328 с.
 112. Соколов И.П. Эоценовые отложения Среднего Приднепровья (каневская и бучакская свиты) / И.П. Соколов, Д.Е. Макаренко. – Киев, 1983. – 59 с. – (Препр. / АН УССР. ИГН; № 83-20).
 113. Соляник Е.А Особенности выделения стандартных наннозон в среднем эоцене платформенной Украины / Е.А. Соляник // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2009. – С. 243-254.
 114. Соляник Е.А. Наннозона NP15 Chiphragmalithus alatus в отложениях киевского региояруса Северной Украины. Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України / Е.А. Соляник. – Київ, 2013.– Т. 6, вип. 1. – С. 111-115.
 115. Станіславський Ф.А. Про флору палеогенових пісковиків Української РСР / Ф.А. Станіславський // Геол. журн. – 1951. – Т. 11, вип. 4. – С. 23-28.
 116. Стотланд А.Б Микрофитофоссилии харьковской свиты Киевского Приднeпровья / А.Б. Стотланд // Новые данные по стратиграфии кайнозоя Украины и некоторых других территорий. – Киев, 1982. – С. 39-40. – (Препринт / АН УССР. ИГН; № 82-8).
 117. Стотланд А.Б. Микрофитопланктон верхнекиевской подсвиты Киевского Приднeпровья / А.Б. Стотланд // Ископаемая фауна и флора Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 136-143.
 118. Стотланд А.Б. Микрофитофоссилии позднего эоцена – среднего миоцена Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. … канд. геол.минерал. наук. – Киев, 1984а. – 26 с.
 119. Стотланд А.Б. Новые данные о возрасте берекской свиты Днепровско-Донецкой впадины / А.Б. Стотланд // Докл. АН УССР. Сер. геол. – 1984б. – № 8. – С. 23-25.
 120. Стотланд А.Б. О стратиграфическом положении харьковской серии в Киевском Приднепровье / А.Б. Стотланд // Тектоника и стратиграфия. – 1985. – Вып. 6. – С. 73-75.
 121. Стотланд А.Б. Корреляция олигоценовых отложений Днепровско-Донецкой впадины по динофлагеллатам / А.Б. Стотланд // Актуальные вопросы современной палеоальгологии. – Киев, 1986. – С. 60-65.
 122. Стефанский В.Л. Верхнеэоценовые онколитовые биогермы Рыбальского карьера (г. Днепропетровск) как фациальный индикатор мандрыковских слоев / В.Л. Стефанский // Вісн. Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – 2014a. – Вип. № 15. – С. 120-129.
 123. Стефанский В.Л. К вопросу о корреляции верхнеэоценовых отложений среднего Приднепровья и северного Причерноморья / В.Л. Стефанский // Вісн. Дніпропетровського університету. Серія «Геологія. Географія». – 2014б. – Вип. № 15. – C. 14-19.
 124. Стефанская Т.А. Состав и изучение спонгиофауны для биостратиграфии и палеоэкологии эоцена Среднего Приднепровья / Т.А. Стефанская, В.Л. Стефанский // Международный научный институт «EDUCATIO». – 2014. – № 5. – С. 107-111.
 125. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (Унифицированная) / отв. ред. Д.Е. Макаренко. – Киев: Наук. думка, 1987. – 116 с.
 126. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. Таблицы. – Киев, 1993. Стратиграфічний кодекс України. 2-е вид. / Гол. pед. П.Ф. Гожик. – Киев, 2012. – 66 с.
 127. Стратиграфія УРСР. Т. 9. Палеоген. – Киев: Вид-во АН УРСР, 1963. – 319 с.
 128. Удовиченко Н.И. Зубы акул из отложений киевского региояруса района Градижска / Н.И. Удовиченко // Проблеми палеонтології і біостратиграфії протерозоя і фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ, 2006. – С. 201-208.
 129. Удовиченко Н.И. Ихтиофауна и возраст палеогеновых песков в районе с. Осиново (Луганская область) / Н.И. Удовиченко // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – Київ, 2009. – С. 255-261.
 130. Удовиченко М. Еласмобранхії мандриківських верств Дніпропетровська. 2. Carcharhiniformes, Rajiformes, Myliobatiformes / М. Удовиченко // Палеонтол. зб. – 2010. – № 42. – С. 89-96.
 131. Удовиченко Н.И. Сравнение комплексов хрящевых рыб и других позвоночных Приташкентских Чулей (Майск) и Украины (Пирогово) / Н.И. Удовиченко, Л.А. Несов // Биостратиграфия, палеонтология осадочного чехла Украины. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 167-174.
 132. Цимбал С.М. Нова знахідка фауни в піщаних відкладах полтавської серії / С.М. Цимбал, В.О. Зелінська, О.А. Сорочан // Геол. журн. – 1965. – Т. 25, вип. 3. – С. 115-117.
 133. Цымбал С.Н. Новые данные о возрасте и стратиграфии пород полтавской серии Киевского Приднепровья / С.Н. Цымбал, Р.Н. Ротман // Тез. докл. V конф. мол. геологов Украины. – Киев: Наук. думка, 1968. – С. 113-115.
 134. Шевченко Т.В. Изменение состава диноцист на рубеже среднего и позднего эоцена Северной Украины / Т.В. Шевченко // Геол. журн. – 2000а. № 1. – С. 87-92.
 135. Шевченко Т.В. Новые данные о микрофоссилиях из эоценовых отложений Ингулецкого ГОКа / Т.В. Шевченко // Геол. журн. – 2000б. – № 2. – С. 97-100.
 136. Шевченко Т.В. Микрофитофоссилии (диноцисты) позднего палеогена Украинского щита и их стратиграфическое значение: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. – Киев, 2002. – 24 с.
 137. Шеремета В.Г. О фауне остракод из пограничных датпалеоценовых отложений юга Украины и их стратиграфическое положение / В.Г. Шеремета // Палеонтол. сб. – 1968. – № 5, вып. 1.– С. 96-104.
 138. Шеремета В.Г. Остракоды палеогеновых отложений Украины / В.Г. Шеремета. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1969. – 273 с.
 139. Шеремета В.Г. Характерные ассоциации остракод стратотипических и других разрезов палеогена Украины / В.Г. Шеремета // Стратиграфия и палеогеография кайнозоя газонефтеносных областей юга Советского Союза. – Москва: Недра, 1971. – С. 87-95. – (Тр. ВНИИГаз; Вып. 31/32-32/40).
 140. Ярцева М.В. Нуммулиты палеогена депрессий Украинского кристаллического массива (Днепропетровская область) / М.В. Ярцева // Палеогеновые отложения юга Европейской части СССР. – Москва: Изд-во АН СССР, 1960. – С. 165-172.
 141. Ярцева М.В. Новые данные о нуммулитах харьковской свиты Полтавщины / М.В. Ярцева // Природная обстановка и фауны прошлого. – Киев: Наук. думка, 1975. – Вып. 9. – С. 79-84.
 142. Ярцева М.В. Зональное расчленение палеоцена платформенной части Украины М.В. Ярцева, С.И. Жмур // Докл. АН СССР. – 1972. – Т. 205, № 2. – С. 439-442.
 143. Gedl P. Comparison of Oligocene organic-walled dinoflagellate cysts from epicontinental deposites of SE Poland and Nw Ukraine – pleriminary results / P. Gedl, T.V. Shevchenko // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2007. – С. 261-164.
 144. Gedl P. Prelimiraly data on palynology of Palaeogene sequence at Yaroshivka (Ukrainian Shield, Northern Ukraine): biostratigraphy and paleoenvironment / P. Gedl, T. Shevchenko // Стан і перспективи сучасної освіти та науки: Тез. доп. наук. конф. – Львів, 2010. – С. 251-252.
 145. Ryabokon’ T.S. Оrganic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev suite of the Ukrainian shield / T.S. Ryabokon’, T.V. Shevchenko // Геол. журн. – 2001. – №1. – С. 35-40.
 146. Schwarzhans W., Bratishko A.V. The otoliths from the middle Paleocene of Luzanivka, Cherkasy district, Ukraine / W. Schwarzhans, A.V. Bratishko // Neues Jahrb. Geol. Palаontol. Abh. – 2011. – Vоl. 261, № 1. – Р. 83-110.