RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Є. Гончаров, І.М. Бабко, Г.М. Каленська, Л.Р. Савельєва

УкрДГРІ, Чернігів

Інноваційні інформаційні геологічні технології в літологічних дослідженнях
В.Є. Гончаров, І.М. Бабко, Г.М. Каленська, Л.Р. Савельєва
Анотація

В роботі пропонується інноваційний (інформаційно-геологічний) напрям розвитку літологічних досліджень як закономірне продовження поступового переходу геології до точних наук. Визначена основа переходу, що базується на використанні «візуальних фреймів» для представлення об’єктів літології як елементів природних систем засобами штучного інтелекту.

Можливості вирішення проблем літології з визначення ієрархічності, підпорядкування, взаємозв’язку різномасштабних об’єктів показані на прикладі вирішення проблем стратиграфії і тектоніки. При цьому закономірним проміжним етапом у поданні геологічних знань за допомогою «візуальних фреймів» є побудова інформаційно-стратиграфічних профілів зон і частин регіонів, що показано на прикладі Північного борту і Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Автори вважають, що фреймове представлення знань дозволяє літології підняти на новий рівень дослідження породношарових асоціацій та їх просторового взаємовідношення, перейти до планомірного картування природних резервуарів як асоціацій гірських порід і одночасно вмістилищ вуглеводнів як у межах окремих родовищ і площ, так і на значних територіях нафтогазоносних регіонів.

Ключові слова
літологія; напрям; інформаційні системи; фрейми; візуальні фрейми; Дніпровсько-Донецька западина
Повний текст
Посилання
  1. Гончаров В. Е. Сублокальный геологический прогноз нефтегазоперспективных объектов в пределах территорий с высокой освоенностью недр Днепровско-Донецкой впадины / Гончаров В. Е. — Чернигов, 2011. — 257 с.
  2. Гончаров В. Є. Геологічна інформатика. Положення в системі наук про Землю / Гончаров В. Е. // Геоінформатика. — 2007. — №3 — С. 19–26.
  3. Гончаров В. Е. Практическая информатизация стратиграфических исследований / Гончаров В. Е., Каленская А. Н., Пупова М. А. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. — К., 2010. — С. 26–41.
  4. Гончаров В. Є. Розробка принципів зображення стратиграфічної інформації в інформаційно-геологічних дослідженнях / Гончаров В. Є., Кононенко Л. П., Каленська Г. М. // Геоінформатика. — 2008. — №3. — С. 56–68.
  5. Гончаров В. Є. Інформаційний аналіз в стратиграфії / Гончаров В. Є., Шевякова З. П., Пупов А. В., Каленська Г. М. // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. — К., 2009. — С. 31–47.
  6. Кулинкович А. Е. Проблемы геоинформатики / Кулинкович А. Е., Якимчук Н. А. // Киев, 2008. — 151 с.
  7. Мейен С.В. Введение в теорию стратиграфии / Мейен С. В. — М.: Наука, 1989. — 216 с.
  8. Минский М. Фреймы для представления знаний / Минский М. — М.: Энергия, 1979. — 152 с.
  9. Ширяев Е. Е. Картографическое отображение, преобразование и анализ геоинформации / Ширяев Е. Е. — М.:Недра, 1984. — 248 с.