RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Б. Ревер

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів

Нові дані з літології еоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
В.Б. Ревер
Анотація

Територія досліджень охоплює північно-західний шельф Чорного моря, де відклади еоценового віку розкриті численними свердловинами на 17 структурах. На основі літологічного вивчення цього комплексу виділено типи літологічних розрізів для кожного із підвідділів еоцену. Встановлено ареали домінуючого розвитку теригенних та карбонатних порід в утвореннях раннього, середнього та пізнього еоцену. Отримані дані є основою для проведення геолого-палеоокеанографічних реконструкцій Карпато-Чорноморського сегменту океану Тетіс. Вони дозволяють провести кореляцію із одновіковими еоценовими відкладами, поширеними в прилеглих районах Східно-Європейської платформи та Карпатського орогену.

Ключові слова
шельф Чорного моря; літофації; типи розрізу; відклади еоцену
Повний текст
Посилання
  1. Атлас родовищ нафти і газу України: У 6 т. / Гол. ред. М. М. Іванота. — Львів, 1998. — Т. 4: Південний регіон. — 222 с.
  2. Баранова Н. М. Літофації палеогену півдня України / Баранова Н. М. — К.: Наукова думка, 1966. — 155 с.
  3. Муромцев В. С. Диагностика континентальных и прибрежно-морских терригенных осадков по электрометрическим моделям фаций / Муромцев В. С. // Методы прогнозирования и закономерности размещения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа: Сб. науч. тр. — Л.: ВНИГРИ, 1983. — С. 7–37.
  4. Нижне-среднеэоценовые отложения Крымского полуострова: фациальные особенности и условия осадконакопления / Е. А. Лыгина, Л. Ф. Копаевич, А. М. Никишин и др. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геол. — 2010. — №6. — С. 11–22.
  5. Прогноз поисков нефти и газа на юге УССР и на прилегающих акваториях / Под ред. В. В. Глушко, С. П. Максимова. — М.: Недра, 1981. — 270 с.
  6. Porębski S. I. Šrodowisko depozycyjne sukcеsij nadewaporatowej w rejone Kraków-Brztsko (Zapadlisko Przedkarpackie) // Prace Państwowego Instytutu Geologicznego. — 1999. — Vol. 168 — P. 97–118.