RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

Л.Г. Безусько

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ

Палінологічні дослідження відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України: паліностратиграфічні та палеоботанічні аспекти
Л.Г. Безусько
Анотація

Проаналізовані та узагальнені результати палінологічних досліджень відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України як на рівні відносної, так і абсолютної хронології. Представлені узагальнені матеріали радіовуглецевого датування відкладів голоцену досліджуваної території. Результати палінологічних та радіовуглецевих досліджень підтвердили детальне розчленування відкладів пізньольодовиків’я (аллеред – AL–1, AL–2, AL–3, пізній дріас – DR–3) та голоцену (PB–1, PB–2, BO–1, BO–2, BO–3, AT–1, AT–2, AT–3, SB–1, SB–2, SB–3, SA–1, SA–2, SA–3). Обґрунтовані не тільки природні, але й антропогенні зміни у складі рослинності правобережжя та лівобережжя лісостепової зони України.

Ключові слова
аллеред; пізній дріас; голоцен; палеопалінологія; лісостепова зона; Україна
Повний текст
Посилання
 1. Арап Р.Я. Палінологічні дослідження поверхневих шарів ґрунту лісостепової частини УРСР // Укр. ботан. журн. – 1972. – Т. 29, № 4. – С. 506–513.
 2. Артюшенко А.Т. Растительность Лесостепи и Степи Украины в четвертичном периоде (по данным спорово-пыльцевого анализа). – Киев: Наук. думка, 1970. – 176 с.
 3. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. История растительности западных областей Украины в четвертичном периоде. – Киев: Наук. думка, 1982. – 136 с.
 4. Артюшенко А. Т., Арап Р. Я., Безусько Л. Г. и др. Новые данные о растительности Украины в голоцене // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. – М.: Наука,1982. – С.173–179.
 5. Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Сучасний стан та перспективи палінологічних досліджень відкладів голоцену України для цілей археології // Наук. зап. НаУКМА. Спец. вип. – 2000. – Т. 18, ч. 2. – С. 275–278.
 6. Безусько А.Г., Безусько Л.Г., Ситник К.М. Клімат України на початку третього тисячоліття // Там же. – 1999. – Т. 9, ч. 2. – С. 47–50.
 7. Безусько Л. Г. До питання про розвиток рослинності Лівобережного лісостепу в голоцені за даними спорово-пилкових досліджень // Укр. ботан. журн. – 1973. – Т. 30, № 2. – С. 228–237.
 8. Безусько Л.Г. История растительности Малого Полесья в четвертичное время по данным спорово-пыльцевых исследований: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Киев, 1981. – 22 с.
 9. Безусько Л.Г. Рослинний покрив та клімат України в пізньольодовиків’ї // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 53, № 5. – С. 449–454.
 10. Безусько Л.Г. Палеоботанічні реконструкції основних змін рослинного покриву в голоцені // Заказник «Любче». Природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. – К., 2001. – С. 98–112.
 11. Безусько Л.Г. Зміни рослинного покриву України в аллереді (за палінологічними даними) // Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України. – К., 2003. – С. 22–23.
 12. Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Рослинний покрив лісової зони України в пізньому дріасі // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія. – 2002. – Т. 20. – С. 3–8.
 13. Безусько Л.Г., Безусько А.Г., Гречишкіна Ю.В. Палінологічні та радіохронологічні характеристики відкладів верхнього голоцену розрізу Лопанське (Україна, Харківська область) // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України. – К., 2008. – С. 338–342.
 14. Безусько Л.Г., Безусько Т.В., Ковалюх М.М. Палеоботанічні та радіовуглецеві дослідження відкладів озера Болотне (Україна, Волинська область) // Наук. зап. НаУКМА. Біологія та екологія. – 2001. – Т. 19. – С. 43–50.
 15. Безусько Л. Г., Климанов В. А., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Климатические условия Украины в позднеледниковье и голоцене // Палеоклиматы голоцена Европейской территории СССР . – М.: Изд-во АН СССР. – 1988. – С. 125–135.
 16. Безусько Л.Г., Мосякин С.Л., Безусько А.Г. Нові палеокліматичні реконструкції для аллереду та пізнього дріасу рівнинної частини України // Укр. ботан. журн. – 2010. – Т. 67, № 3. – С. 373–380.
 17. Безусько Т.В., Тихоненко Ю.Я. Реконструкція флори та рослинності за матеріалами розкопок скіфського могильника (урочище Перещепино, Полтавська область) // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 56, № 6. – С. 600–605.
 18. Борисова О.К. Климат позднего дриаса внетропической области Северного полушария // Изв. АН СССР. – 1990. – № 4. – С. 66–74.
 19. Герасименко Н. П. Природная среда обитания человека на юго-востоке Украины в позднеледниковье и голоцене (по материалам палеогеографического изучения археологических памятников) // Археологический альманах. – Донецк, 1997. – № 6. – С. 3–64.
 20. Герасименко Н. П. Короткоперіодична етапність розвитку ландшафтів в голоцені // Просторовочасова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. – К.: Наук. думка, 2010. – С. 159–165.
 21. Гричук В.П. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. – М.: Наука, 1989. – 183 с.
 22. Долуханов П.М., Пашкевич Г.А. Палеогеографические рубежи верхнего плейстоцена – голоцена и развитие хозяйственных типов на юго-востоке Европы // Палеоэкология древнего человека. – М.: Наука, 1977. – С. 134–145.
 23. Зеров Д. К. Нарис розвитку рослинності на території Української РСР у четвертинному періоді на основі палеоботанічних досліджень // Бот. журн. АН УРСР. – 1952. – Т. 9, № 4. – С. 5–19.
 24. Зеров Д. К., Артюшенко А. Т. История растительности Украины со времени максимального оледенения по данным спорово-пыльцевого анализа // Четвертичный период. – Киев: Изд-воАН УССР, 1961. – Вип. 13–15. – С. 300–322.
 25. Каюткина Т. М., Ковалюх Н. Н., Скрипник В. В. Изменения растительности и климата Среднего Приднепровья в голоцене // Изучение озерно-болотных формаций в целях палеогеографических реконструкций. – Таллинн, 1986. – С. 54–57.
 26. Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. – М.: Наука, 1991. – 193 с.
 27. Матвіїшина Ж.М., Герасименко Н.П., Пархоменко О.Г. Опорні розрізи для вивчення етапності розвитку голоценових ґрунтів // Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. – К.: Наук. думка, 2010. – С. 137–159.
 28. Матюшенко В. П. Исследование торфяных болот в долине р. Трубежа, левого притока Днепра // Материалы по исследованию торфяников Украины. – Киев, 1928. ‒ Вып. 1. – С. 175–219.
 29. Палеопалинология. – Л.: Недра, 1966. – Т. 1. – 351 с.
 30. Пашкевич Г. А. Основные этапы развития растительности степи и лесостепи Украины в голоцене и некоторые радиоуглеродные датировки // Тез. Докл. V делегат. съезда Всесоюз. Ботан. о–ва. – Киев, 1973. – С. 205–206.
 31. Пашкевич Г. А. Палеоботанические исследования трипольских материалов междуречья Днепра и Южного Буга // Первобытная археология. – Киев: Наук. думка, 1989. – С. 132–141.
 32. Сиренко Е.А. Проблемы терминологии палиностратиграфии верхнекайнозойских отложений // Проблеми стратиграфії і кореляції фанерозойських відкладів України: Матеріали XXXIII сес. Палеонтол. т–ва НАН України (Київ, 6–8 черв. 2011 р.). – К., 2011. – С.84–86.
 33. Телегин Д. Я., Титова Е. Н., Каюткина Т. М. Вишенки – многослойное поселение на Днепре // Археология и палеогеография мезолита и неолита Русской равнины. – М.: Наука, 1984. – С. 5–13.
 34. Федорова Р. В. Применение спорово-пыльцевого анализа в изучении археологических объектов лесостепной и степной зон // Сов. Археология. – 1965. – № 2. – С. 121–131.
 35. Хотинский Н. А. Голоцен Северной Евразии. – М.: Наука, 1977. – 196 с.
 36. Хотинский Н. А., Алешинская З. В., Гуман М. А. и др. Новая схема периодизации ландшафтно-климатических изменений в голоцене // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1991. – № 3. – С. 36–52.
 37. Хотинский Н.А., Безусько Л.Г., Черкинский А.Е. Изменение растительности центральных и западных районов Русской равнины // Палеогеографическая основа современных ландшафтов (результаты советско-польских исследований). – М.: Наука, 1994. – С. 111–118.
 38. Bezusko L., Mosyakin S., Bezusko A., Mosyakin A. History of formation of the plant cover of the forest zone of Ukraine in the Late Glacial and Holocene (based on palynological evidence) // Man and environment in forest zone: past, present and future. International Conference, July 24-29, 2008, Central Forest State Natural Biosphere Reserve, Russia – Eds.: E.Yu. Novenko, I.I. Spasskaya, A.V. Olchev; Institute of Geography RAS, A.N. Severtsov Institute for Ecology and Evolution RAS. – Moscow, 2008. – P. 15–16.
 39. Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev, 1999. – xxiv + 345 p.
 40. Tarasov P. E., Guiot J., Cheddadi R. et al. Climate in northern Eurasia 6000 years ago reconstructed from pollen data // Earth and Planetary Science Letters. – 1999. – Vol. 171. – P. 635–645.