RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені
В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко
Анотація

Проаналізовано еволюцію поглядів на стратиграфічні схеми палеогену ХХ сторіччя. Подані підсумки літолого- палеонтологічного вивчення регіональних стратиграфічних підрозділів палеогену Північної України за останні 20 років, які стали основою ревізії діючої регіональної стратиграфічної шкали. Регіояруси розглядаються як відображення трансгресивно-регресивної циклічності палеобасейнів. Наведено уточнену характеристику псьольського, мерлинського, канівського, бучацького, київського, обухівського, межигірського та берецького регіоярусів. Псьольський і мерлинський регіояруси в якості самостійних регіональних стратонів описано вперше. Освітлено положення границь регіональних ярусів палеогену Північної України в МСШ. Складено схему біостратиграфічного (зонального) поділу палеогену за найважливішими планктонними фосиліями. При датуванні враховані дані за молюсками, палінофосиліями, еласмобранхіями, отолітами, тетраподами. Встановлені стратиграфічні (корелятивні) інтервали за органікостінним, вапняковим та кременистим мікропланктоном стали підґрунтям внутрішньо- та міжрегіональній кореляції. Регіояруси палеогену Північної України зіставлені з ярусами МСШ і регіональними підрозділами Південної України, Білорусі та Росії. Відмічені рівні проблемних кореляцій. Обґрунтовується пропозиція про розділення берецького регіояруса на два самостійних регіояруса. Намічені шляхи подальших досліджень.

Ключові слова
літологічна характеристика; стратиграфія; палеоген; регіоярус; Північна Україна
Повний текст
Посилання
 1. Армашевский П.Я. Общая геологическая карта России. Лист 46. Полтава – Харьков – Обоянь / П.Я. Армашевский // Тр. геол. ком. – СПб, 1903. – Т. 25, № 1. – 254 с.
 2. Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран / отв. ред. А.С. Андреева-Григорович А.С., М.А. Ахметьев. – К.: Наук. думка, 2011. – 224 с.
 3. Ахметьев М.А. Стратиграфическая схема морского палеогена юга Европейской России / М.А. Ахметьев, В.Н. Беньямовский // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. – 2003. – Т. 78, вып. 5.– С. 40-51.
 4. Березовський А.А. Бівальвії середнього і верхнього еоцену платформної України: таксономічна ревізія, еволюція, палеогеографія і палеоекологія: автореф. дис. … д-ра геол. наук: 04.00.09. – К., 2010. – 40 с.
 5. Братишко А.В. Комплексы отолитов костистых рыб палеогена / А.В. Братішко // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 123-127.
 6. Братишко А.В. Ихтиофауна ташлыкской свиты (зеландий) у с. Лузановка (Черкасская область) / А.В. Братишко, Н.И. Удовиченко // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2011. – №4. – С. 35-37.
 7. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. Стратиграфия / под ред. Д.Е. Айзерверга. – К.: Наук. думка, 1988. – 148 с.
 8. Горбунов В.С. Радиолярии и эволюция экологических обстановок морских бассейнов палеогена платформенной Украины / В.С. Горбунов // Геол. журн. – 2002. – № 4. – С. 85-95.
 9. Закревская Е.Ю. Крупные фораминиферы палеогена Северо-Восточного Перитетиса. Систематика, зональная стратиграфия и палеогеография: автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.02. – М., 2011. – 45 с.
 10. Звонок Є.О. Еоценові тетраподи України: стратиграфічне і палеогеографічне значення: автореф. дис. … канд. геол. наук: 04.00.09. – К., 2013. – 28 с.
 11. Зернецкий Б.Ф. Зональная биостратиграфия эоцена Европейской части СССР / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева. – К.: Наук. думка, 1990. – 96 с.
 12. Зернецкий Б.Ф. Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы / Б.Ф. Зернецкий, С.А. Люльева. – К.: Наук. думка, 1994. – 75 с.
 13. Зернецький Б. Регіояруси палеогену Південної України / Б. Зернецький, Т. Рябоконь // Палеонтол. зб. – 2013. – № 45. – С. 37-53.
 14. Зосимович В.Ю. Олигоценовые отложения Днепровско-Донецкой впадины / В.Ю. Зосимович. – К.: Наук. думка, 1981. – 166 с.
 15. Зосимович В.Ю. Палеоседиментаційні провінції палеоген-неогену України / В.Ю. Зосимович // Палеонтологічні дослідження в удосконаленні стратиграфічних схем фанерозойських відкладів: [Матеріали XXXIV сес. Палеонтол. т-ва НАН України]. – Київ, 2012. – С. 59-61.
 16. Зосимович В.Ю. Про схему стратиграфічного розчленування палеогенових відкладів платформеної частини УРСР / В.Ю. Зосимович, М.М. Клюшников, М.Ф. Носовський // Геол. журн. – 1963. – Т. 23, вип. 6. – С. 41-50.
 17. Зосимович В.Ю. Неостратотип «каневского яруса» / В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко, Н.Н. Цыба // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 98-110.
 18. Зональная стратиграфия фанерозоя России. Палеогеновая система / под ред. Т.Н. Корень. – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 c.
 19. Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов / М.М. Иваник. – К., 2003. – 202 с.
 20. Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР / М.Н. Клюшников. – К.: Изд-во АН УССР, 1953. – 430 с.
 21. Макаренко Д.Е. Моллюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение: автореф. дис. … д-ра геол.-минерал. наук: 04.00.09. – К., 1971. – 34 с.
 22. Маслун Н.В. Палеоценові відклади Українського щита та особливості седиментогенезу палеоценового моря Архангельського / Н.В. Маслун, М.М. Іванік // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – Київ, 2009. – C. 199-207.
 23. Мороз С.А. Лузановский страторегион палеоцена Европы / С.А. Мороз, Ю.В. Совяк-Круковский. – К.: Об-во «Знание» Украины, 1992. – 28 с.
 24. Мороз С.А. Палеоцен Днепровско-Донецкой впадины / С.А. Мороз. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1970. – 190 с.
 25. Ольштинська О.П. Сучасний стан вивченості кайнозойських діатомових водоростей в Україні / О.П. Ольштинська // Біостратиграфічні основи побудови стратиграфічних схем фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2008. – С. 351-359.
 26. Особливості складу і датування середньо-верхньоеоценових відкладів зони зчленування Дніпровсько- Донецької западини та окраїн Донбасу / В.Ю. Зосимович, О.П. Ольштинська, Т.С. Рябоконь [та ін.] // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2009.– С. 262-276.
 27. Очаковський В.Ю. Кореляція олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької та Прип’ятської западин на основі даних спорово-пилкокового аналізу / В.Ю. Очаковський // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. – К., 2007. – С. 265-269.
 28. Практическая палиностратиграфия / под ред. Л.А. Пановой, М.В. Ошурковой, Г.М. Романовской. – Ленинград: Недра, 1990. – 348 с.
 29. Радкевич Г.А. О нижнетретичных отложениях окрестностей Канева / Г.А. Радкевич // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. – 1900. – Т. 16, вып. 2. – С. 1-45.
 30. Регіояруси палеогену платформної України / В.Ю. Зосимович, Б.Ф. Зернецький, А.С. Андреєва-Григорович [та ін.] // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2005. – С. 118-132.
 31. Рябоконь Т.С. Биостратиграфия опорного разреза киевской свиты (средний эоцен) Днепровско-Донецкой впадины по данным изучения фораминифер / Т.С.Рябоконь // Геол.- мінерал. вісн. – 2002. – № 2(8). – С. 39-50.
 32. Савицька Н.А. Нанопланктон і диноцисти середньоверхньоеоценових відкладів платформної України: автореф. дис. … канд. геол. наук: 04.00.09. – К, 1996. – 22 с.
 33. Соколов Н.А. Нижнетретичные отложения Южной России / Н.А. Соколов // Тр. геол. ком. – 1893. Т. 9, № 2. – 328 с.
 34. Соляник Е.А. Наннозона NP15 Chiphragmalithus alatus в отложениях киевского региояруса Северной Украины / Е.А. Соляник // Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2013. – Т. 6, вип. 1. – С. 111-115.
 35. Стотланд А.Б. Микрофитофоссилии позднего эоцена – среднего миоцена Днепровско-Донецкой впадины и их стратиграфическое значение: автореф. дис. … канд. геол.- минерал. наук: 04.00.09. – К., 1984. – 26 с.
 36. Стратиграфические схемы докембрийских и фанерозойских обложений Беларуси: объяснительная записка / отв. ред. С.А. Кручек. – Минск: ГП «БелНИГРИ», 2010. – 282 с. + приложений из 15 стратиграф. схем.
 37. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (Унифицированная) / отв. ред. Д.Е. Макаренко. – К.: Наук. думка, 1987. – 116 с.
 38. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. Таблицы. – Киев, 1993.
 39. Стратиграфічний кодекс України. 2-е вид. / гол. pед. П.Ф. Гожик. – К., 2012. – 66 с.
 40. Стратиграфія УРСР. Т. 9. Палеоген / ред. В.Г. Бондарчук, В.Т. Сябряй. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 319 с.
 41. Удовиченко Н.И. Зубы акул из отложений киевского региояруса района Градижска / Н.И. Удовиченко // Проблеми палеонтології і біостратиграфії протерозоя і фанерозою України: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2006. – С. 201-208.
 42. Удовиченко Н.И. Ихтиофауна и возраст палеогеновых песков в районе с. Осиново (Луганская область) / Н.И.Удовиченко // Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти: Зб. наук. пр. Ін-ту НАН України. – К., 2009. – С. 255-261.
 43. Шевченко Т.В. Мікрофітофосилії (диноцисти) пізнего палеогену Українського щита та їх стратиграфічне значення: автореф. дис. … канд. геол. наук: 04.00.09. – К., 2002. – 24 с.
 44. International Chronostratigraphic Chart: [Електронний ресурс] / Chart drafted by K.M. Cohen, S. Finney, P.L. Gibbard. – Режим доступу: http://www.stratigraphy. org/icschart/chronostratchart2013-01.pdf.