RU
EN
UA

Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України

Про цього автора

С.Б. Шехунова, М.В. Алексєєнкова, С.М. Стадніченко, Н.П. Сюмар

Інститут геологічних наук НАН України, Київ

Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі
С.Б. Шехунова, М.В. Алексєєнкова, С.М. Стадніченко, Н.П. Сюмар
Анотація

Солотвинське родовище кам’яної солі – одне з великих в Україні. З середини 1990-х років на родовищі почали накопичуватися проблеми, які призвели до небезпечної екологічної ситуації техногенного характеру, що набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня у 2010 р. Зокрема, порушення ландшафту, його деградація в результаті неконтрольованого розвитку соляного карсту, забруднення поверхневих та підземних вод створюють загрозу транскордонного забруднення р. Тиса. Визначення ризиків та обґрунтування управлінських рішень з метою мінімізації наслідків надзвичайної ситуації мають базуватися на аналізі її причин. В статті висвітлено результати аналізу геолого-розвідувальних робіт, що супроводжували освоєння ресурсів кам’яної солі Солотвинської солянокупольної структури; накопичено, структурувано та оброблено багаторівневу різномасштабну геологічну інформацію та створено ієрархічну базу даних, що була використана для розробки елементів першої ітерації інтегральної геологічної моделі Солотвинської структури (модель земної поверхні, структурно-тектонічна, соляного ядра, гідрогеологічна, техногенної складової геологічного середовища). Побудови виконувалися з використанням ГІС-додатків за розробленими, адаптованими та удосконаленими авторськими методиками. Інтегральна цифрова геологічна модель Солотвинської структури запропонована як інструмент оцінки геоекологічного стану, визначення заходів з відновлення рівноваги в геологічному середовищі, аналізу та оцінки проектних технічних рішень щодо використання соляних ресурсів. Аналіз першої ітерації моделі свідчить про відсутність сучасної геологічної інформації про стан геологічного середовища не тільки для забезпечення достовірності модельних побудов для всієї Солотвинської солянокупольної структури, а й для визначення критичних параметрів геологічного середовища. Запропоновано комплекс геолого-розвідувальних робіт для отримання нової геологічної інформації та підвищення достовірності побудов.

Ключові слова
Солотвинське родовище кам’яної солі; геологічна модель; тектоніка; гідрогеологія; екологічний стан
Повний текст
Посилання
 1. Алексєєнкова М.В. Літолого-гідрогеохімічні особливості зони гіпергенезу нижньопермської соленосної субформації в межах Слов’янської брахіантикліналі // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України – 2014. – Том 7. – С. 52-63.
 2. Андрєєва-Григорович А. Стратиграфія неогенових відкладів Закарпатського прогину / А. Андрєєва-Григорович, Л. Пономарьова, М. Приходько, В. Семененко // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. – No 2 (147). – С. 58-70.
 3. Бокун А.Н. Соляные структуры Солотвинской впадины. – Киев: Наук. Думка, 1981. – 136 с.
 4. Босевська Л.П. Надзвичайна екологічна ситуація в Солотвино: геологічні причини і стратегія розв’язання проблеми / Л.П. Босевська, Д.П. Хрущов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія. Географія. – 2011. – Т. 19, вип. 13. – С. 80-90.
 5. Васильев И.Н. Отчет о детальной разведке, проведенной на Солотвинском месторождении каменной соли в Закарпатской области УССР в 1954-1956 гг. – Киев, 1957. – Геоінформ України, інв. No 18253/1 – кн. 1. – 258 с.
 6. Елизаров А.Ф. Солотвинское месторождение каменной соли. (Результаты детальной разведки 1948-1949 гг.) / А.Ф. Елизаров, Н.Н. Елизарова – Киев, 1955. – Геоінформ України, інв. No 14676 – кн. 1. – 71 с.
 7. Заец Г.Н. Обзоры геологической изученности месторождений полезных ископаемых. (История открытия, изучения и разведки). Региональный обзор. Выпуск 40. Поваренная соль. – Киев, 1975. – Геоінформ України, інв. No 37578/5. – кн. 6. – 37 с.
 8. Иванов А.А. Солотвинское месторождение каменной соли. (Отчет по работам 1946 г.). – Ленинград, 1947. – Геоінформ України, інв. No 5572. – кн. 1. – 44 с.
 9. Иванченко А.И. Отчет о геологоразведочных работах на Солотвинском месторождении каменной соли, проведенных в 1966-1967 гг. (доразведка эксплуатационного поля шахты No 8) / А.И. Ивченко, Ю.В. Сабов – Киев, 1967. – Геоінформ України, інв. No 28255. – кн. 1. – 212 с.
 10. Йосипенко Т.М. Комплексні геофізичні дослідження карстових явищ на території Прикарпаття та Закарпаття – Львів, 2014. – Геоінформ України, інв. No 64133. – кн. 1. – 257 с.
 11. Китык В.И. Галогенные формации Украины: Закарпатский прогиб / В.И. Китык, А.Н. Бокун, Г.М. Панов, Е.П. Сливко, В.С. Шайдецкая. – Киев: Наук. думка, 1983. – 168 с.
 12. Корольчук Л. Технічний звіт. Комплексні геодезичні вишукування центральної частини Солотвинського родовища кам’яної солі із складанням плану М 1:500. – ДП «Проектний центр», ВАТ «Гірхімпром», 2009. – 10 с.
 13. Коросташовец И.П. Гидрогеологические условия Солотвинского месторождения каменной соли в Закарпатской области УССР. – Киев, 1957. – Геоінформ України, інв. No 18253/2. – кн. 1. – 251 с.
 14. Лобасов О.П. Побудова та аналіз літологічної моделі нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини засобами ГІС / О.П. Лобасов, Н.П. Сюмар, С.Б. Шехунова // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2010. – Вип. 3. – С. 294-305.
 15. Педченко С.В. Вплив затоплення гірничих виробок шахти No 8 солотвинського солерудника на денну поверхню регіону / Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. – 2012. – No 1. – С. 113-123.
 16. Петрашкевич М.Й. Наукове обґрунтування напрямків пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ в Закарпатському прогині / М.Й. Петрашкевич, П.Ю. Лозиняк – Львів, 1983. – Фонди УкрДГРІ. – 79 с.
 17. Піталенко Є.І. Проведення гідрогеологічних і інженерно-геологічних досліджень з метою встановлення місць проникнення води у шахти Солотвинського солерудника та виконання досліджень геомеханічних процесів при розробці Солотвинського родовища кам’яної солі і впливу діяльності соляних шахт на навколишнє природне середовище. – Донецьк, 2008. – Фонди УкрНДМІ, Інв. No 2302. – 59 с.
 18. Привалов В.А. Особенности геодинамики и гидрогеологического режима Солотвинского месторождения каменной соли (Закарпатский внутренний прогиб) / В.А. Привалов, Е.А. Панова // Наукові праці ДонНТУ Серія «Гірничогеологічна». – 2008. – No7(135). – с. 155–162.
 19. Природа Закарпатської області / За ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1981. – 156 с.
 20. Русиняк Р.П. Звіт за результатами пошукового буріння на Солотвинській площі. – Харків, 2015. – Геоінформ України, інв. No 64855. – кн. 1. – 294 с.
 21. Селянчин М.И. Отчет о детальной разведке Северного участка Солотвинского месторождения каменной соли в Тячевском районе Закарпатской области УССР за 1977-1986 гг. / М.И. Селянчин, А.И. Иванченко, Л.Т. Габор. – Берегово, 1986. – Геоінформ України, інв. No 49345. – кн. 1. – 210 с.
 22. Селянчин М.І. Звіт про результати дорозвідки кам’яної солі глибоких горизонтів в межах поля шахти No 8 Солотвинського родовища за 1992-1995 рр. Тячевський р-н Закарпатської області. – Берегово, 1995. – Геоінформ України, інв. No 55852. – кн. 1. – 328 с.
 23. Солошенко Л.Т. Отчет об инженерно-геологических изысканиях для техно-рабочего проекта на участке расширения рудника No 9 Солотвинского солерудника в Закарпатской области УССР. – Ужгород, 1982. – Геоінформ України, інв. No 44825. – кн. 1. – 49 с.
 24. Сюмар Н.П. Геолого-літологічні особливості верхньофранської соленосної формації девону Дніпровсько-Донецької западини // Збірка наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2012. – Вип. 5. – С. 119-125.
 25. Сюмар Н.П. Методика застосування геоінформаційних технологій для побудови та аналізу геологічних особливостей соленосних формацій галотектокінетичного типу / Збірка наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2011. – Вип. 4. – С. 160-164.
 26. Тиркель М.Г. Геомеханические исследования как метод изучения техногенного гидродинамического режима на территории Солотвинского солерудника / М.Г. Тиркель, П.Г. Артеменко, Е.И. Питаленко, С.В. Педченко // Наукові праці УкрНДМІ НАН України. – 2009. – No 5, ч. 1. – С. 124-130.
 27. Фролов М.В. Отчет о предварительной разведке естественных рассолов Солотвинского месторождения каменной соли за 1971-1973 гг. (Тячевский р-н, Закарпатской обл.) – Киев, 1973. – Геоінформ України, інв. No 35329. – кн. 1. – 83 с.
 28. Шакін А.В. Геолого-економічна оцінка запасів газу Солотвинського родовища Закарпатської області. – Львів, 2010. – Геоінформ України, інв. No 64855. – кн. 1. – 286 с.
 29. Шехунова С.Б. Изменения структурно-текстурных особенностей строения соляных пород в объемном напряженном состоянии /С.Б. Шехунова // Геологічний журнал – 2003. – No3. – C. 58-64.
 30. Шехунова С.Б. Побудова та аналіз літологічної моделі верхньоюрської соленосної формації Переддобрудзького прогину засобами ГІС / С.Б. Шехунова, О.П. Лобасов, Н.П. Сухомлин // Збірка наукових праць Інституту геологічних наук НАН України: Сучасні проблеми геологічної науки. – К., 2006. – C. 62-72.
 31. Шехунова С.Б. Про «зони течії» у галотектонічних структурах / Доповіді НАН України. − 2001. − No3. − С. 132-136.
 32. Шехунова С.Б. Просторовий статистичний аналіз систем тектонічних порушень Дніпровсько-Донецької западини та застосування його результатів / С.Б. Шехунова, О.П. Лобасов // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – No 1. – С. 73-79.
 33. Шупиков А.Р. Отчет о доразведке в 1967-1970 гг. Солотвинского месторождения каменной соли в Закарпатской области / А.Р. Шупиков, Ю.В. Сабов, И.Н. Васильев, В.М. Таши – Берегово, 1970. – Геоінформ України, інв. No 32263. – кн. 1. – 120 с.